Определение №- от 41271 по ч.пр. дело №711/711 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№-

Днес, 28.12.2012 г. съдията-докладчик по ч.гр.д. № 711/2012 г. на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, взе предвид следното:
С определение № 812/2012 г. съставът на Върховния касационен съд по делото е върнал частната жалба, подадена от М. Н. К., като е приел, че тя е недопустима..
Страната е подала частна жалба.
Частната жалба подадена в срок, но е нередовна. Не са представени доказателства за платена държавна такса.
Ето защо и на осн. чл.275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 1 ГПК, съдията-докладчик
РАЗПОРЕЖДА:

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ частна жалба вх. № 12220/20.12.2012 г. , подадена от М. Н. К. и УКАЗВА на жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства, че е внесъл държавна такса по сметка на Върховния касационен съд в размер на 15 лв.
При неизпълнение в срок, частната жалба ще бъде върната.

На страните да се изпрати копие от настоящото разпореждане.

СЪДИЯ:
/Албена Бонева/

Решение №262 от по гр. дело №5253/5253 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                       № 262                                  гр. София, .02.04.2009 год.                                    В  И М Е Т О  Н

Прочети »

Решение №180 от 26.11.2019 по гр. дело №4345/4345 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

4РЕШЕНИЕ № 180 София, 26.11.2019 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest