Определение № от 41789 по гр. дело №2459/2459 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№…/…..

София, 30.5.2014 г.

СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:СТОИЛ СОТИРОВ

гр.дело №2459/2014 година

Производството е по чл.288, във връзка с чл.280, ал.1 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, вх.№10986/15.10.2013 г., подадена от Б. С. – прокурор от Апелативна прокуратура – София, представляващ ответника по исковата молба Прокуратура на Република България, против въззивно решение №1798/21.8.2013 г. по гр.д.№4146/2012 г. по описа на Софийския апелативен съд, г.к., ІІ-ри състав.
С въззивното решение е потвърдено решение от 05.9.2012 г. по гр.д.№5147/2010 г. по описа на Софийския градски съд.
От извършената служебна проверка по делото съдът констатира, че въззивната инстанция е допуснала очевидна фактическа грешка като в диспозитива на решението си е посочила, че се потвърждава решение от 05.9.2012 г. по гр.д.№5147/2010 г. по описа на Софийския градски съд. Както в мотивите на съда, така и от останалите данни по делото е видно, че предмет на въззивно обжалване е решение от 05.9.2012 г. по гр.д.№5541/2011 г.
Поради това и на основание чл.247, ал.1 ГПК делото следва да бъде върнато на Софийския апелативен съд за извършване поправка на очевидна фактическа грешка.
Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.,

Р А З П О Р Е Д И:

ИЗПРАЩА делото Софийския апелативен съд за поправка на очевидна фактическа грешка в номера на първоинстанционното дело.
След извършване на поправката делото да се върне на Върховния касационен съд за продължаване на съдопроизводството.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed