Определение № от 41968 по гр. дело №4812/4812 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Гр.С., 25.11.2014г.

Съдията-докладчик по гр.д. № 4812/2014г. по описа на Второ гражданско отделение на Върховния касационен съд Веселка Марева, при проверка на подадения от Н. Г. Н. „отговор” вх.№ 10116 от 19.11.2014г. намира следното: Отговорът е подаден след като с определение № 173 от 20.10.2014г. по настоящето дело е оставена без разглеждане подадената от Н. Н. молба за отмяна на влязло в сила решение. От съдържанието на отговора не става ясно дали той представлява частна жалба срещу посоченото определение или има характер на нова молба за отмяна. В отговорът е посочено като правно основание чл. 303, ал.1, 2 ГПК и е поискано извършване на контрол върху решаващата дейност на предходната инстанция чрез установяване по надлежния съдебен ред на неистинността на въззивната жалба; изложени са редица обстоятелства, свързани с воденето на делото. При тази неяснота следва да се даде възможност на подателя на отговора да заяви дали обжалва определението от 20.10.2014г. по настоящето дело или подава нова молба за отмяна.
Водено от горното

РАЗПОРЕДИ:

УКАЗВА на Н. Г. Н. в едноседмичен срок от съобщението да заяви дали с подадения „отговор” вх.№ 10116 от 19.11.2014г. обжалва определение № 173 от 20.10.2014г. или подава нова молба за отмяна на влязлото в сила решение.
При неизпълнение отговорът ще бъде оставен без разглеждане.
На молителя да се връчи копие от настоящето разпореждане.

Съдия-докладчик:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.