Определение № от 42229 по ч.пр. дело №319/319 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

4

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№______

София, 13.08. 2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, ІІ-ро т.о. в закрито заседание на тринадесети август две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Камелия Ефремова

Членове: Бонка Йонкова
Евгений Стайков

като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. № 1807/2015г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по предявен от [фирма] – [населено място] против [фирма] – [населено място] иск за отмяна на арбитражно решение от 23.01.2015г., постановено по арбитражно дело № 389/2013г. на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата / АС при Б./.

В исковата молба на [фирма], депозирана във ВКС на 24.04.2015г. се твърди, че е налице основанието по чл.47 ал.3 предл.2 ЗМТА за отмяна на арбитражното решение. С исковата молба се представят арбитражно решение по в.а.д.№389/2013г. на АС при Б. и арбитражно решение по в.а.д.77/2012г. на АС при Б. с копия за ответника [фирма] и са прави искане за прилагане на цялото досие на в.а.д.№389/2013г. на АС при Б..

С разпореждане от 29.04.2015г. на Председателя на І-во отд. при ТК на ВКС са дадени указания към ищцовото дружество, свързани със заплащането на дължимата държавна такса, уточняването на името и адреса на ответника, представянето на доказателства за спазване на срока по чл.48 ал.1 ЗМТА и прилагането на препис от исковата молба за солидарния длъжник на ищеца [фирма] [населено място]. С молба от 9.06.2015г. ищецът е изпълнил изцяло указанията, дадени в разпореждането от 29.04.2015г.

С разпореждане от 23.06.2015г. съдията-докладчик по настоящото дело е разпоредил изпращането на преписи от исковата молба и приложенията към нея на ответника [фирма] и на солидарния длъжник на ищеца [фирма] и е указал на [фирма] и на [фирма], че в едномесечен срок от получаване на преписите могат да подадат писмени отговори, съдържащи: становище по допустимостта и основателността на иска; становище по обстоятелствата, на които се основава искът; възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, както и да посочат доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказват с тях.

На 5.08.2015г. е представен писмен отговор от [фирма], с който се оспорва изцяло предявения иск. Не се оспорват представените от ищеца писмени доказателства и се иска да бъдат приети представените с отговора определение от 21.01.2015г.- по в.а.д.№389/2013г. на АС при Б. и решение от 9.07.2015г. по т.д.№1199/2015г. на СГС, т.о. VІ-22 с-в.

Изпратеното съобщение за разпореждането от 23.06.2015г. на солидарния длъжник [фирма] е върнато с отбелязване в призовката, че на адреса няма офис и представител на дружеството. С оглед приложените към делото 2 броя извлечения от търговския регистър от 7.07.2015г., от които е видно, че няма промяна в адреса на дружеството и че по отношение на същото е открито производство по несъстоятелност, с разпореждане от 7.07.2015г. е прието на осн. чл.50 ал.2 ГПК, че съобщението е редовно връчено и е разпоредено изпращане на копие от исковата молба и доказателствата на Е. Т. – синдик на [фирма] /н/.

На 11.08.2015г. е депозиран писмен отговор от Е. Т., в който синдикът на дружеството излага съображения, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен.

Настоящият съдебен състав намира, че искът за отмяна на арбитражното решение е предявен в рамките на преклузивния тримесечен срок по чл.48, ал.1 ЗМТА и е процесуално допустим. Видно от представеното известие за доставяне арбитражното решение е връчено на дружеството-ищец на 3.02.2015 г., а исковата молба по чл.47 ЗМТА е постъпила във ВКС на 24.04.2015 г., с което е спазено изискването за предявяване на иска в срока по чл.48, ал.1 ЗМТА.

След преценка на направените в исковата молба и в отговора по чл.131 ГПК доказателствени искания, на основание чл. 140 и чл. 146 ГПК съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с исковата молба копия от арбитражно решение по в.а.д.№389/2013г. на АС при Б. и арбитражно решение по в.а.д.77/2012г. на АС при Б..

ДА СЕ ИЗИСКВА от АС при Б. цялото досие на арбитражно дело №389/2013г. на АС при Б..

ПРИЕМА представените от ответника [фирма] копия от определение от 21.01.2015г. по в.а.д.№389/2013г. на АС при Б. и решение от 9.07.2015г. по т.д.№1199/2015г. на СГС, т.о. VІ-22 с-в, като дава възможност на [фирма] и на [фирма] за оспорването им най-късно в първото по делото открито заседание.

На основание чл.146, ал.2 ГПК съдът изготви ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД по делото, както следва :

В исковата молба на [фирма] се поддържа, че атакуваното арбитражно решение по в.а.д.№389/2013г. на АС при Б. е постановено в противоречие с обществения ред на Република България – основание за отмяна на решението по чл.47 ал.3 предл. 2 ЗМТА. Твърди се, че при постановяване на решението са допуснати нарушения на основополагащи за правовия ред принципи, заложени в Конституцията на Република България и са изложени изчерпателни съображения в подкрепа на твърдението, че са нарушени: 1/принципа на равнопоставеност и състезателно начало, което нарушение се изразява в липсата на произнасяне по направено от процесуалния представител на ответника искане за събиране на доказателства по релевантен за крайния изход на правния спор въпрос и в липсата на мотиви относно възражението за липса на предаване от лизингодателя на лизингополучателя на държането на имота, посочен в договора за финансов лизинг. 2/принципа на свободно формиране на вътрешното убеждение, дирене на обективната истина и законност, което нарушение се изразява в наличието на постановено от участващ в делото арбитър на друго противоречиво решение, по което са приети решаващи изводи в обратен смисъл тези в атакуваното решение 3/процедурните правила за взимане на решение и формиране на вътрешното убеждение, което нарушение се изразява в несъгласуване на решението при формиране на общата воля с арбитъра, посочен от ответниците по арбитражното производство и 4/дължимото процесуално поведение на решаващия орган и принципа на служебното начало, което е довело до тенденциозност при вземане на решенията в полза на [фирма].

В отговора на исковата молба процесуалните представители на ответника [фирма] поддържат, че не е налице релевираното от ищеца основание по чл.47 ал.3 предл.2 ЗМТА за отмяна на арбитражното решение. Твърди се, че при постановяване на решението не са допуснати нарушения на свръхповелителни правни норми, въз основа на които е изграден правопорядъкът в Република България. Излагат се съображения, че с исковата молба се релевира неправилност на фактическите констатации и правните изводи на арбитражния съд, което е недопустимо в производството по чл.47 ЗМТА. Сочи се, че арбитражното производство е проведено при условията на състезателност и пълно равенство на страните в процеса. Иска се отхвърляне на предявения иск и присъждане на направените разноски по делото.

В отговора на исковата молба, представен от синдика на [фирма] /н/ Е. Т. се поддържа, че предявеният иск е основателен. Твърди се, че арбитражният съд е нарушил принципа на законност, неприлагайки точно разпоредбата на чл.38 ал.8 от Правилника на АС при Б. като не е допуснал произнасяне по направено искане за събиране на доказателства по релевантен за спора въпрос. Сочи се, че по този начин в арбитражното решение липсват мотиви относно възражението, че държането на имота, предмет на лизинговия договор, не е предадено от лизингодателя на лизингополучателя и че в тази връзка не е спазен принципа за установяване на обективната истина за всички относими за спора факти.

Съобразявайки твърденията, възраженията и доводите на страните и ангажираните от тях доказателства, настоящият състав на ВКС намира, че не се налага даване на допълнителни указания по чл. 146, ал.1, т.5 ГПК и чл.146, ал.2 ГПК във връзка с разпределението на доказателствената тежест относно подлежащите на доказване факти.

НАСРОЧВА ДЕЛОТО за , за когато да се призоват страните, като солидарният длъжник на ищеца [фирма] да се призове както чрез управителя Н. Ф. Н. Д. от адреса по търговския регистър – [населено място], [улица], хотел „Б.”, така и чрез синдика Е. Г. Т. от [населено място], [улица] –партер /адв.кантора/. С призовките да се връчат на страните преписи се от настоящото определение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар