Определение №1 от 40554 по ч.пр. дело №374/374 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1

София, 11.01. 2011 год.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на двадесет и втори декември, две хиляди и десета година в състав:

Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Любка Богданова
Светла Димитрова

при секретаря и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Б. гр.д.574 по описа за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на О. прокуратура,[населено място] срещу въззивно решение № 2099 от 18.12.2009 год. по гр.д. № 2705/2009 год. на П. окръжен съд в частта, с която е отменено решение № 312 от 7.08.2009 г. по гр.д. № 97/2009 г. на А. районен съд в частта му, с която е отхвърлен предявеният от С. Д. С. срещу Прокуратура на Р България иск за заплащане на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди в размер на сумата 4000 лв. и имуществени в размер на 400 лв. и в тази част е постановено ново, с което Прокуратура на Р. България е осъдена да заплати на С. Д. С. сумата 4000 лв., представляваща обезщетение за претърпяни неимуществени вреди и 400 лв. имуществени вреди, на основание чл.2, ал.1, т.2 З..
В изложение по допускане на касационно обжалване жалбоподателят поддържа, че въззивния съд се е произнесъл по материалноправен въпрос свързан с размера на обезщетението и критерия за справедливост, визиран в разпоредбата на чл.52 ЗЗД, който е от значение за правилното решаване на делото. Поддържа се, че разпоредбата е приложена формално без да са обсъдени всички относими доказателства и че поставения правен въпрос е разрешен в противоречие с представената съдебна практика – основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
С. Д. С. не е подал писмен отговор на касационната жалба.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о. намира, че касационната жалба в частта, с която се обжалва решението на въззивния съд, с което Прокуратура на Р. България е осъдена да заплати обезщетение за претърпяни неимуществени вреди в размер на сумата 4000 лв. е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд, в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима, а в частта, с която е осъдена да заплати обезщетение за претърпяни имуществени вреди в размер на сумата 400 лв. е процесуално недопустима, поради следното:
Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с обжалваем интерес до 1000 лв. В настоящия случай обжалваемият интерес е 400 лв., т.е. под определения в закона размер за допустимост на касационното обжалване. Касационната жалба в тази част е процесуално недопустима, подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт на въззивна инстанция по спор за парично вземане, с обжалваем интерес до 1000 лв., поради което следва да бъде оставена без разглеждане.
В частта, с която касационната жалба на О. прокуратура,[населено място] е процесуално допустима следва да се допусне касационно обжалване, поради следното:
Поставеният материалноправен въпрос относно съдържанието на понятието “справедливост” изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл.52 ЗЗД е относим към правния спор. Когато този принцип е нарушен, това дава отражение върху изводите за паричния еквивалент необходим за възмездяване на увреденото лице за претърпяните от него неимуществени вреди. С обжалваното решение поставеният материалноправен въпрос е разрешен в нарушение на трайно установената практика при определяне размера на неимуществени вреди от непозволено увреждане, включително и представената.
По изложените съображения, съдът в настоящия състав намира, че е налице соченото основание по чл.280, ал.1, т.2 ГПК, поради което следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение в обжалваната от Прокуратура на Р. България част, с която е осъдена да заплати обезщетение за неимущесвени вреди в размер на сумата 4000 лв.
По исковете по чл.2 З. прокуратурата не дължи държавна такса.
Водим от горното, Върховният касационен съд, ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 2099 от 18.12.2009 год. по гр.д. № 2705/2009 год. на П. окръжен съд в частта, с която Прокуратура на Р. България е осъдена да заплати на С. Д. С. обезщетение за претърпяни неимуществени вреди в размер на сумата 4000 лв.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на О. прокуратура,[населено място] срещу въззивно решение № 2099 от 18.12.2009 г. по гр.д. № 2705/2009 г. на П. окръжен съд в частта, с която Прокуратура на Р. България е осъдена да заплати на С. Д. С. обезщетение за претърпяни имуществени вреди в размер на 400 лв.
Определението в частта, с която се допуска касационно обжалване е окончателно, а в частта с която е оставена без разглеждане касационната жалба подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от получаването му.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г.о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание в частта, с която е допуснато касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :
+

Оценете статията

Вашият коментар