Определение №10 от 42017 по ч.пр. дело №5504/5504 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 10

гр. София, 13.01. 2015 г.

на съдия Боян Цонев – докладчик по частно гр. дело № 5504/2014 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Жалбоподателите по делото С. К. В. и М. Н. В. са подали частна жалба (наименована „молба”) с вх. № 11278/15.12.2014 г. срещу постановеното по делото, определение № 715/03.10.2014 г., с което е потвърдено определение № 236/09.07.2014 г. по гр. дело № 3922/2014 г. на друг състав на ІV-то гр. отд. на ВКС.
Така подадената частна жалба е процесуално недопустима.
Съгласно разпоредбите на чл. 274, ал. 2, изреч. 2, във. вр. с ал. 1 от ГПК, срещу определенията на ВКС могат да бъдат подавани частни жалби, само когато те преграждат по-нататъшното развитие на делото (т. 1) и в случаите, изрично посочени в закона (т. 2). В случая, с определение № 715/03.10.2014 г., срещу което е подадена частната жалба с вх. № 11278/15.12.2014 г., по реда на чл. 274, ал. 2, изреч. 1, във. вр. с ал. 1, т. 1 от ГПК, ВКС е разгледал и се е произнесъл по същество по друга частна жалба на жалбоподателите, подадена срещу посоченото по-горе определение на друг състав на ВКС. Така постановеният от ВКС съдебен акт по настоящото дело, не прегражда образуваното по същото частно гр. производство. Атакуваното определение № 715/03.10.2014 г. не е и от категорията определения, изрично посочени в закона, които подлежат на обжалване. Поради това то е окончателно и с постановяването му е изчерпан процесуалният ред за инстанционнен съдебен контрол по делото.
Предвид горното, подадената частна жалба, като процесуално недопустима, следва да бъде върната.
По изложените съображения, съдът
РАЗПОРЕДИ:

ВРЪЩА частната жалба (наименована „молба”) с вх. № 11278/15.12.2014 г., подадена от С. К. В. и М. Н. В. срещу определение № 715/03.10.2014 г., постановено по частно гр. дело № 5504/2014 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с връчване и на препис от него.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo