Определение №100 от 40666 по гр. дело №85/85 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 100

С., 03.05.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 12 април две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 85/2011 година

Производството е образувано по молба на А. П. П. от [населено място] за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т 5 ГПК на влязлото в сила решение № 5 от 13.02.2009г. по в.гр.д. № 859/2008г. на Русенския окръжен съд, с което е оставена без уважение жалбата на А. П. П. против постановлението от 25.08.2008г. за възлагане на недвижим имот на ДСИ по изп.д. № 5071/2007г. по описа на СИС при Русенския районен съд.
Ответникът по молбата за отмяна Ю. С. Р. от [населено място] в представения писмен отговор от пълномощника му адв. Л. П. моли молбата за отмяна да се остави без разглеждане като процесуално недопустима, а ако се разгледа да се остави без уважение като неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че молбата за отмяна е процесуално недопустима поради следните съображения:
Молбата за отмяна е подадена на 19.11.2010г. срещу посоченото по-горе решение на Русенския окръжен съд, постановено в производство по чл. 435 и сл. ГПК по обжалване на действията на съдебния изпълнител, което съгласно чл. 437, ал. 4 ГПК е окончателно. Отмяна на влязлото в сила решение се иска на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Съгласно чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК в този случай тримесечният срок за подаване на молбата за отмяна започва да тече от узнаване на решението.
От данните по делото се установява, че на 26.02.2009г. молителката е подала молба за издаване на препис от решението и е получила искания препис, на 05.03.2009г. е подала жалба срещу същото решение, върната като процесуално недопустима с разпореждане от 11.03.2009г., а на 20.03.2009г. е подала частна жалба срещу същото решение. Следователно молителката е узнала за решението, предмет на молбата за отмяна, с получаването на препис от същото. Подадените след това жалби също са указание, че към този момент решението й е било известно. От този момент до подаването на молбата за отмяна е изтекъл срок, по-дълъг от законоустановения тримесечен срок, поради което молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на А. П. П. от [населено място] за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т 5 ГПК на влязлото в сила решение № 5 от 13.02.2009г. по в.гр.д. № 859/2008г. на Русенския окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар