Определение №1013 от 41918 по ч.пр. дело №304/304 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1013

[населено място], 6.10. 2014 г.

Върховен касационен съд на РБ, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
Членове: Л. БОГДАНОВА
Г. МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Б. гр.д. N 7759 описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, [населено място], подадена чрез главен инспектор М. М., срещу въззивно решение № 1549 от 22.07.2013 г. по гр.д.№ 314/2013 г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение № 129 от 28.05.2012 г. по гр.д. № 491/2010 г. на Видинския окръжен съд в частта, с която е постановено отнемане в полза на Държавата, по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност против Д. М. С., предявено по реда на чл.28, ал.1 З. /отм./ на сумата 66 327.10 лв., съставляваща равностойността на придобито от престъпна дейност и отчуждено от Д. М. С. за периода 25.05.1989 г. до 9.11.2010 г. имущество, в това число: поземлен имот № 38 с площ от 413 кв.м. и с построена в него двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от 130 кв.м., намиращи се на административен адрес: [населено място], [улица], отчужден на 27.12.2006 г. за сумата 28 000 лв.; апартамент № 12, на първи етаж, вх.Б, в блок № 410, кв.101, ж.к. „О. купел І” в [населено място], отчужден на 28.12.2006 г. за сумата 37 027 лв.; автомобил марка „П.”, модел „В.”, отчужден на 9.06.2004 г. за сумата 500 лв., както и в частта, с която С. е осъдена да заплати разноски в размер на 1 616.80 лв. и държавна такса в размер на 2 653.08 лв., като е постановено друго, с което е отхвърлено искането на Комисия за отнемане в полза на държавата на сумата 66 327.10 лв., съставляваща равностойността на посоченото имущество.
В обжалваното решение на въззивния съд е прието, че придобитото през проверявания период от ответницата Д. М. С. имущество е на значителна стойност, но не може да бъде направено обосновано предположение, че е придобито със средства от престъпна дейност. Прието е, че липсва наличие на връзка между придобитото имущество и установената с присъда престъпна дейност на ответницата С. – държане на огнестрелно оръжие в дома си, без да притежава надлежно издадено разрешение за това; че не може да се направи обосновано предположение за придобиване на процесното имущество със средства от наказаната престъпна дейност, както с оглед и на това, че държането е само в рамките на един ден през 2008 г.
В изложението към касационната жалба, подадена от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество се поддържа, че въпросите: какви са критериите за формиране на обосновано предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност; може ли да се изведе такова предположение, доколкото не е установен законен източник на средства за придобиването му са разрешени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, разрешават се противоречиво от съдилищата, и се явяват от значение за точното приложение на закона и развитието на правото.
Ответницата по касационната жалба Д. М. С. не е подала писмен отговор.
С определение № 81 от 25.02.2014 г. производството по настоящото дело е спряно до постановяване на Тълкувателно решение по т.д. № 7/2013 г.
На 30.06.2014 г. е прието тълкувателно решение по т.д. №7/2013 г. на ОСГК на ВКС, поради което и на основание чл.230, ал.1ГПК производството по настоящото дело следва да се възобнови и се постанови определение по чл.288 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о. намира, че на поставените в изложението правни въпроси- какви са критериите за формиране на обосновано предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност; може ли да се изведе такова предположение, доколкото не е установен законен източник на средства за придобиването му е дадено разрешение в ТР № 7/2013 г. на ОСГТК на ВКС в което е прието, че при преценката за връзката между конкретното престъпно деяние и дадено имущество, следва да се изхожда не само от произхода на средствата, вложени към момента на юридическото придобиване, а от това дали притежанието на съответното имуществено благо е опосредено от установеното престъпление, като е необходимо е да има връзка /пряка или косвена/ между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 З. /отм./ и придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл. 28 З. /отм./.Н. на законен източник за придобиване на имущество, не замества основателното предположение за връзка с престъпната дейност.
В настоящия случай въззивният съд е приел, че липсват доказателства, обосноваващи основателно предположение имуществото придобито от ответницата да е със средства от престъпна дейност. Този извод съдът е обосновал с установените по делото факти, а именно, че престъплението за което ответницата е осъдена с влязла в сила присъда, е за това, че на 28.05.2008 г. е държала в дома си огнестрелно оръжие, без да има разрешение за това, което не сочи на възможност за набавяне на средства от престъпна дейност в периода 1989 г.- 2009 г. Държането на пистолет без разрешение в рамките на един ден през 2008 г., само по себе си не може да обоснове извод, че в придобиване на процесното имущество в периода 1999 г.- 2006 г. са вложени средства от престъпна дейност. Н. на законен източник за придобиване на имуществото не предполага несъмнено извод за съществуване на търсената връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото, а тази връзка /пряка или косвена/ трябва да се установи от доказателствата по делото. В обобщение е приел, че доказателствата по делото не обосновават основателно предположение имуществото придобито от ответницата да е със средства от престъпна дейност.
Даденото от въззивния съд разрешение на правните въпроси не е в отклонение от приетото в тълкувателното решение, поради което не е налице основание за допускане на обжалваното въззивно решение до касационен контрол.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 7759/2013 година на Върховния касационен съд, ІІІ г.о.
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1549 от 22.07.2013 г. по гр.д.№ 314/2013 г. на Софийски апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар