Определение №1015 от 41918 по гр. дело №2102/2102 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1015

С. 06.10.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 23 септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 2102/2014 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Й. С. Й. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. П. Б., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-Б възз. с-в, от 03.09.2013г. по в.гр.д. № 4469/2013г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд,68 с-в, от 11.02.2013г. по гр.д. № 44199/2011г., с което са отхвърлени предявените от Й. С. Й. против Агенция „Митници” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от Й. С. Й. против Агенция „Митници” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че описаното в заповедта за уволнение нарушение на трудовите задължения е доказано както от изричните признания на ищеца в обясненията му, така и от останалите доказателства по делото. Ищецът е знаел, че процесният товарен автомобил има „проблем с килограмите”, поради което те са били реално измерени и е била констатирана обща маса от 45,400 кг. Следователно ищецът е бил длъжен да отрази действителната стойност за общата маса на товарния автомобил и да не го пропуска, а съответно да изиска представянето на разрешително за движение на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство, съгласно приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.07.2011 год. Приел е, че нарушението е извършено виновно, а наложеното наказание “уволнение” е съобразено с тежестта на нарушението, включително и със значението на регулираните с обсъжданата наредба обществени отношения за гарантиране сигурността за участниците в движението, както и с другите критерии за индивидуализация на наказанието, предвидени в чл. 189, ал. 1 КТ.
К. Й. С. Й. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и 3 ГПК по въпроса „следва ли да се налага дисциплинарно наказание на основание заповед № ЗАМ-183 от 25.03.2011г. – определяща като изискване ограничаването на въвеждане на ръчен режим, при невъзможност за ползване на измервателно устройство, която е в сила след твърдяното от работодателя извършване на дисциплинарно нарушение /23.02.2011г./”.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, тъй като поставеният въпрос не е от значение за решаването на делото предвид мотивите на въззивния съд, че заповедта за уволнение не се основава на представената по делото Заповед №ЗАМ-183 от 25.03.2011г., поради което не е нужно обсъждането на последната. В мотивите на първоинстанционния съд, към които въззивното решение препраща на основание чл. 272 ГПК, също е прието за неоснователно възражението на ищеца, че заповед № ЗАМ /183 от 25.03.2011г. на директора на АМ е издадена след датата на вписаните в уволнителната заповед дисциплинарни нарушения. Прието е, че тази заповед не е посочена като основание за налагането на дисциплинарното наказание „уволнение” на ищеца, а деянията, за които е наложено наказанието, са извършени в нарушение на разпоредби от нормативен акт – Наредба № 11/03.07.2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, който ищецът е бил длъжен да познава.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-Б възз. с-в, от 03.09.2013г. по в.гр.д. № 4469/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар