Определение №1036 от 40812 по гр. дело №386/386 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1036

С. 26.09.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 386/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника й адв. В. Т. И., срещу въззивното решение на Плевенския окръжен съд, І възз. гр. с-в, № 533 от 22.11.2010г. по в.гр.д. № 745/2010г., с което е отменено частично решението на Районен съд [населено място], № 63 от 10.06.2010г. по гр.д. № 333/2009г. и вместо това е прогласена нищожност поради липса на съгласие на договора за покупко-продажба, сключен с нот. акт № 61/2007г.; обезсилено е първоинстанционното решение в частта, с която е прогласена нищожност на нот. акт № 95/2007г. и в частта, с която двата нот. акта са отменени; оставено е в сила първоинстанционното решение в частта, с която е уважен ревандикационният иск на И. Ф. Бадева против [фирма] относно подробно описаните земеделски имоти.
Ответниците по касация С. Ф. Д. и М. П. Л., конституирана на мястото на починалата в хода на делото И. Ф. Бадева, не са изразили становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение, ВКС взе предвид следното:
Въззивният съд е прогласил за нищожна сделката покупко-продажба, с която И. Бадева чрез пълномощника си С. Ф. Д. продава на С. Ф. Д. две ниви в землището на [населено място], на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД поради липса на съгласие, тъй като пълномощното, с което е извършена продажбата не е подписано от упълномощителката. Уважил е и ревандикационния иск, предявен срещу последващия приобретател на имотите [фирма] поради липса на транслативен ефект на покупко-продажбата, извършена с нот. акт № 95/2007г. Приел е, че продажбата на чужда вещ не е недействителна /нищожна/ поради пороци във волеизявленията на страните, но не поражда правни последици защото никой не може да прехвърли нещо което не притежава. Исковете за отмяна на двата нот. акта съдът е приел за недопустими, тъй като се касае не до констативни нот. актове, а до такива, които обективират правни сделки.
Жалбоподателят моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по материалноправния въпрос налице ли е нищожност при продажба на чужда вещ, квалифицирана като липса на съгласие, и по процесуалноправния въпрос нарушено ли е от съда неговото задължение да обсъди всички доказателства по делото и да ги прецени в тяхната съвкупност. Като доказателство за наличието на противоречива съдебна практика по материалноправния въпрос сочи решение № 304/95г. І г.о. ВС, но не го прилага.
ВКС намира, че не са налице изложените от касатора предпоставки за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Поставения материалноправен въпрос не е от значение за решаването на делото. Покупко-продажбата, с която жалбоподателят [фирма] е придобил процесните ниви от несобственик не е прогласена за нищожна. За нищожна е прогласена покупко-продажбата, с която праводателят на жалбоподателя е придобил същите имоти, поради липса на съгласие. Последователно и трайно съдебната практика приема, че продажбата на чужда вещ не е нищожна – становище, поддържано и от касатора, изразено и в решението на въззивния съд.
Процесуалноправният въпрос не е въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата вола на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения ВКС намира, че липсва основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Плевенския окръжен съд, І възз. гр. с-в, № 533 от 22.11.2010г. по в.гр.д. № 745/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар