Определение №1037 от 40812 по търг. дело №1103/1103 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1037
С. 26.09.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 септември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 388/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Регионална дирекция за опазване и контрол на общественото здраве [населено място], подадена от пълномощника адв. М. Р. К., срещу въззивното решение на Разградския окръжен съд, № 99 от 04.10.2010г. по в.гр.д. № 267/2010г., с което е потвърдено решението на Разградския районен съд, № 147 от 22.04.2010г. по гр.д. № 1833/2009г., с което са уважени предявените от А. П. Т. против Регионална дирекция за опазване и контрол на общественото здраве искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация А. П. Т. в подадения писмен моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение, ВКС взе предвид следното:
Въззивният съд е признал за незаконно дисциплинарното уволнение на А. П. Т. поради нарушение на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 КТ. Приел е, че в заповедта за уволнение липсва описание на конкретни нарушения на трудовата дисциплина както по вид, така по време на извършването им. В заповедта е посочен общ период от 01.01.2009г. до 24.11.2009г., но не и конкретна дата на извършване на конкретно нарушение, което е необходимо с оглед преценката дали са спазени сроковете за налагане на дисциплинарно наказание.
Жалбоподателят моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречие със съдебната практика на ВКС по материалноправния въпрос нарушени ли са изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ относно съдържанието на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, чрез посочване на периода на извършване на нарушението, а не на конкретен момент. На следващо място моли да се допусне касационно обжалване поради противоречиво решаване на въпроса необходимо ли е да е причинена вреда от наказаното лице, за да се приеме, че нарушението на трудовата дисциплина е тежко и да се наложи най-тежкото дисциплинарно наказание. Прилага съдебни решения – № 1554/2004г. ІІ г.о. ВКС, решение № 432/2002г. ІІІ г.о. ВКС, решение № 204/2003г. ІІ г.о. ВКС, решение № 10/1994г. ІІІ г.о. ВКС, решение № 341/1995г. ІІІ г.о. ВКС, решение № 2112/2006г. ІІІ г.о. ВКС, решение № 651/2009г. ІІІ г.о. ВКС и решение № 1383/2006г. ІІІ г.о. ВКС. Последното от представените решения е по прилагането на чл. 189, ал. 1 КТ, а останалите по прилагането на чл. 195, ал. 1 КТ като във всички тях е прието, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание трябва да съдържа данни за нарушението, нарушителя, същността на нарушението – къде и кога е извършено, и по кой текст от КТ се налага наказанието.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по първия от поставените въпроси – дали отговаря на изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ, съобразно приложената съдебна практика, заповед за дисциплинарно наказание, в която времето на извършване на нарушението е посочено като определен период, а не като конкретна дата.
Вторият от поставените въпроси не е от значение за решаването на делото. Въззивният съд е уважил исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ поради нарушение на чл. 195, ал. 1 КТ, без да разглежда спора по същество.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Разградския окръжен съд, № 99 от 04.10.2010г. по в.гр.д. № 267/2010г.
Указва на Регионална дирекция за опазване и контрол на общественото здраве [населено място] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 80,56 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар