Определение №104 от 42048 по ч.пр. дело №76/76 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 104

гр. София, 13.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10 февруари две хиляди и петнадесета година, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илиана Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 76/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Прокуратурата на Република България против разпореждането на Бургаския апелативен съд от 28.08.2014 г. по в.гр.д. № 169/14г., с което е уважена молбата на Б. В. С. от 13.08.2014 г. и е издаден изпълнителен лист за присъдените му по делото суми – 82 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, 3380 лв. обезщетение за имуществени вреди и 259,40 лв. разноски по делото
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното разпореждане и се иска отмяната му. Излагат се доводи, че изпълнителният лист е издаден по решение, което не е влязло в сила по отношение на Прокуратурата на РБ в частта, относно присъденото обезщетение за неимуществени вреди. Апелативният съд е издал изпълнителният лист въз основа на общата разпоредба на чл. 404, т. 1, пр. 2 ГПК, без да съобрази разпоредбата на чл. 243, ал. 2 ГПК, с оглед забраната за допускане на предварително изпълнение на невлязло в сила решение срещу държавно учреждение.
Ответникът по жалбата Б. В. С. в подадения от процесуалния му представител адв. И. Т. С. писмен отговор моли обжалваното разпореждане да бъде потвърдено. Навежда доводи, че изпълнителната сила на въззивното решение произтича ex lege въз основа на чл. 404, т.1 ГПК, а разпоредбата на чл. 243, ал. 2 ГПК е приложима единствено за първоинстанционните решения, но не и за тези на въззивния съд.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 2 ГПК срещу държавата, държавните учреждения и лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения не се допуска изпълнение на невлязло в сила решение. По въпроса „допустимо ли е предвид нормата на чл. 243, ал.2 ГПК изпълнение на невлязло в сила въззивно осъдително решение срещу държавно учреждение”, с постановеното по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК определение № 439/14.07.14г. по ч.гр.д. № 4170/14г. І г.о. ВКС е прието, че разпоредбата е императивна, обща и касае не само първоинстанционните, а всички решения. Възможността да се издаде изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила въззивно решение съгласно общото правило на чл. 404, ал. 1 ГПК съставлява допуснато от закона, а не от съда предварително изпълнение. Затова е без значение в коя глава се намира забраната за допускане предварително изпълнение срещу държавата, държавни учреждения и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Със специалната норма на чл. 243, ал. 2 ГПК е установено изключение от общото правило на чл. 404, ал. 1, т. 1 ГПК предвид това, че държавните учреждения са на бюджетна издръжка.
Предвид статута на Прокуратурата на РБ на държавно учреждение и с оглед разпоредбата на чл. 243, ал. 2 ГПК, въззивният съд неправилно е разпоредил да се издаде изп. лист по невлязлото в сила решение в частта относно сумата 82 000 лв., която е предмет на касационната жалба на Прокуратурата и по която е допуснато касационно обжалване на въззивното решение с определение № 134 от 04.02.2015г. по гр.д. № 5462/2014г. ІІІ г.о. ВКС.
По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да се отмени и искането на Б. С. за издаване на изп. лист да се остави без уважение относно сумата 82 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, а издаденият изпълнителен лист да се обезсили в същата част.
Водим от горното Върховният касационен съд, III г, о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждането от 28.08.2014г. за издаване на изпълнителен лист по в. гр. д. № 169/14г. на Бургаския апелативен съд в полза на Б. В. С. от [населено място] за сумата 82 000 лв. със законната лихва от 18.03.2013г. до изплащане на задължението, срещу Прокуратурата на Република България, и ОТКАЗВА издаването на изпълнителен лист за същата сума.
ОБЕЗСИЛВА издадения на 28.08.2014 г. по в.гр.д. № 169/14г. на Бургаския апелативен съд изпълнителен лист В ЧАСТТА, относно сумата 82 000 лв. със законната лихва от 18.03.2013г. до изплащане на задължението.
Определението не подлежи на обжалване.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.