Определение №1048 от 41127 по гр. дело №203/203 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1048
София, 06.08.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 юни две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 203/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. Н. Д. от [населено място], подадена чрез адв. К. В., против въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 423 от 28.10.2011г. по в.гр.д. № 894/2011г., в частта с която е отменено решението на Районен съд Гоце Делчев, № 2224 от 13.06.2011г. по гр.д. № 1157/2010г. в частта, с която ползването на семейното жилище е предоставено на двамата бивши съпрузи, и с въззивното решение ползването на семейното жилище е предоставено на съпруга С. А. Д..
Ответникът по касация С. А. Д. от [населено място] не е изразил становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на основанията по чл. 280, ал.1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да предостави ползването на семейното жилище на съпруга С. А. Д. въззивният съд се е позовал на указанията, дадени с ППВС № 12/1971г., съгласно които възможността да се ползва семейното жилище от двамата съпрузи е в зависимост от наличните жилищни и сервизни помещения такива, каквито са към момента на раздялата или развода без преустройства, изменения и промяна на предназначението им. В тази насока съдът е обсъдил заключението на вещо лице, че семейното жилище е еднофамилно, интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината за непоправимото разстройство на брака и е приел, че отношенията между съпрузите са нетърпими, те не могат да общуват помежду си и съвместното им живеене би се отразило негативно на психическото развитие на децата. Приел е, че в случая ползването на семейното жилище следва да бъде предоставено на бащата, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът М. Н. Д. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по материалноправния въпрос следва ли да се предостави ползването на семейното жилище на единия съпруг при наличието на възможност за превръщане на жилището в двуфамилно. Счита, че по този въпрос не следва да се прилага ППВС № 12/1971г., а да се приеме нов тълкувателен акт от ВКС предвид променените икономически условия.
ВКС намира, че липсва основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по поставения от жалбоподателката въпрос, който е разрешен по задължителен за съдилищата начин с посоченото по-горе постановление на пленума на ВС. Поради сходната правна уредба на въпроса за предоставяне ползването на семейното жилище, постановлението не е загубило сила, а отмяна или допълване може да се извърши с акт на органа, който го е постановил.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 423 от 28.10.2011г. по в.гр.д. № 894/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар