Определение №110 от 40977 по ч.пр. дело №922/922 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 110

ГР. С., 09.03.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 6.03.12 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1094/11 г. ,
Намира следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Образувано е по молба на [фирма] за допълване на постановеното от ВКС определение по делото, с присъждане на сторените от молителя, като ответник в производството по чл.288 от ГПК разноски за адвокатско възнаграждение, уговорено в размер на 500 лв., от които са платени 200 лв.
Ответникът по молбата Е. Ц. не изразява становище.
Молбата е подадена в срока по чл.248, ал.1 от ГПК и е допустима и основателна за платените от ответното дружество 200 лв. – за адвокатско възнаграждение.
ВКС в този си състав намира за трайна и преобладаваща и споделя практиката да се присъждат заплатените /направените/разноски от страните съгл. чл.78, ал.1 и 3 от ГПК. Отговорността за разноски на страните в процеса е уредена именно там, а разпоредбите на З.., регламентиращи уговарянето на адвокатското възнаграждение между страната и адвоката й, са непротивопоставими на другата страна с оглед изричното изискване на чл.78, ал.1 и 3 от ГПК разноските да са заплатени от съответната правоимаща страна, за да й се присъдят.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА Е. Г. Ц. да заплати на [фирма] деловодни разноски за производството пред ВКС в размер на 200 лв., за адвокатско възнаграждение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар