Определение №1106 от 40828 по гр. дело №524/524 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1106

С. 12.10.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 11 октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 524/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Г. Ц. Д. и Е. О. Д., двамата от [населено място], подадена от пълномощника им адв. И. Л., срещу въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 60 от 07.02.2011г. по в.гр.д. № 832/2010., с което е отменено решението на Козлодуйския районен съд, № 1006 от 20.10.2010г. по гр.д. № 751/2010г. и вместо него с въззивното решение са отхвърлени предявените от Г. и Е. Д. против И. Г. Д. искове за прогласяване нищожността на нот. акт № 51/2009г. на нотариус В. М. и ревандикация на недвижимия имот, предмет на покупко-продажбата, извършена със същия нот. акт.
Ответникът И. Г. Д. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирани лица, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторите молят да се допусне касационно обжалване на въззивното решение поради противоречиво решаване от съдилищата на процесуалноправния въпрос по прилагането на чл. 266 и 267 ГПК и по материалноправния въпрос нищожен ли е нот. акт, в който нотариусът, извършил нотариалните действия е счел, че продавачите следва да положат отпечатък от палец, без да е налице „неграмотност” или „недъгавост”. Прилагат съдебни решения.
ВКС не констатира твърдяното противоречие по прилагането на разпоредбите на чл. 266 и чл. 267 ГПК. Представеното решение № 48/01.02.2011г. по гр.д. № 849/2010г. на Врачанския окръжен съд не е окончателно и не съставлява съдебна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК. Съгласно ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, т. 3, съдебната практика се формира от всички влезли в сила съдебни решения.
Не е налице и твърдяното противоречиво решаване на материалноправния въпрос за нищожност на нотариалното удостоверяване поради полагане на отпечатък от палец вместо подпис. Въпросът е разрешен по идентичен начин от въззивния съд и от ВКС в приложеното решение № 187 от 20.02.2009г. по гр.д. № 633/2008г., І г.о. като е прието, че полагането на отпечатък от палеца е предвидено в защита на интересите на лицето /в случая на касаторите/, които страдат от някакъв недъг, с оглед установяване на автентичността на направените от тях изявления. Той ги защитава от възможна подправка при не особено обработен почерк и подпис паради затруднението за писане. Затова ако лицето, чиито подпис е с неидентифицируеми белези поради заболяване е положил отпечатък от палеца, не е нарушен чл. 475, ал. 2 вр.чл. 485, ал. 2 ГПК /отм./, защото е спазено законовото изискване, даващо по-голяма сигурност за автентичността на направеното изявление.
Приложеното от касаторите решение № 340 от 05.05.2010г. по гр.д. № 137/2009г. ВКС, ІІІ г.о. е неотносимо към поставения въпрос. В разгледания по това дело случай нотариалното удостоверяване е обявено за нищожно поради това, че не е извършено пред нотариуса. Останалите приложени към жалбата решения не са окончателни.
По изложените съображения ВКС намира, че липсва основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 60 от 07.02.2011г. по в.гр.д. № 832/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар