Определение №111 от 40952 по ч.пр. дело №70/70 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 111

С. 13.02.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 9 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 70/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Н. В. К. от [населено място], срещу определението на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 13.12.2011г. по в.гр.д. № 2793/2011г., с което е върната подадената от Н. В. К. касационна жалба срещу решението на същия съд от 20.10.2011г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
В. съд е върнал подадената от Н. К. касационна жалба по съображения, че не са изпълнени дадените от съда указания за отстраняване нередовността й – не е представено изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, касационната жалба не е приподписана от адвокат.
Частната жалбоподателка не е изложила оплаквания относно тези констатации на съда и връщането на касационната жалба, а по съществото на делото.
Определението е правилно.
С разпореждане от 18.11.2011г. Софийски градски съд е оставил касационната жалба на Н. К. без движение за внасяне в едноседмичен срок на държавна такса в размер на 30 лв., посочване в писмен вид на основанията за допускане на касационно обжалване като се изложат мотиви относно материалноправния или процесуалноправен въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК и приподписване на касационната жалба от адвокат.
В дадения от съда срок частната жалбоподателка е внесла 30 лв. държавна такса, но не е отстранила другите нередовности на касационната жалба. Поради това и съгласно чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК жалбата правилно е върната.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 13.12.2011г. по в.гр.д. № 2793/2011г., с което е върната подадената от Н. В. К. касационна жалба срещу решението на същия съд от 20.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар