Определение №112 от 40952 по ч.пр. дело №64/64 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 112

С. 13.02.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 9 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 64/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на П. Л. Л. от [населено място], подадена от пълномощника му В. К. К., срещу определението на Бургаския апелативен съд, ГО, № 194 от 13.09.2011г. по ч.гр.д. № 218/2011г., с което е оставена без уважение частната жалба на П. Л. Л. против определението на Бургаския окръжен съд, № 1521 от 10.06.2011г. по гр.д. № 780/2011г., с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 4947/15.07.2010г. на частния жалбоподател Л. с искане да бъде разпоредено да се издаде постановление или отказ за издаване на постановление за прекратяване на изпълнителното производство по реда на чл. 433, ал. 1, т. 4 ГПК.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното:
Бургаския окръжен съд е оставил без разглеждане жалба на П. Л. Л., с която се иска да бъде разпоредено на частен съдебен изпълнител Д. Н. да издаде постановление или отказ за издаване на постановление за прекратяване на изпълнителното производство по реда на чл. 433, ал. 1, т. 4 ГПК. Съдът е приел, че на основание чл. 435, ал. 2 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. В случая жалбоподателят Л. не обжалва нито едно от изчерпателно изброените действия на съдебния изпълнител, поради което частната жалба е процесуално недопустима.
Бургаския апелативен съд е оставил без уважение частната жалба на П. Л. против определението на Бургаския окръжен съд със същите съображения. Приел е, че непроизнасянето по искане за издаване на постановление за прекратяване на производството не е сред изброените действия в чл. 435, ал. 2 ГПК.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение по процесуалноправния въпрос има ли право на съдебен контрол на действията и бездействията на частен съдебния изпълнител висшестоящата съдебна институция – окръжен и апелативен съд.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение по поставения процесуалноправен въпрос. Частният жалбоподател не сочи противоречие на въззивното определение на задължителна съдебна практика, нито наличието на противоречива съдебна практика. Не са налице и предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване поради значение на поставения въпрос за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Разглеждането на процесуалноправния въпрос не би допринесло за промяна на създадена поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството или обществените условия. Чл. 435, ал. 2 ГПК изчерпателно посочва кои действия на съдебния изпълнител подлежат на обжалване от длъжника. Разпоредбата е пълна, ясна и непротиворечива, а постановеното от въззивния съд определение съответства на утвърдената съдебната практика по прилагането й.
По изложените съображения ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на определението на Бургаския апелативен съд.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Бургаския апелативен съд, ГО, № 194 от 13.09.2011г. по ч.гр.д. № 218/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар