Определение №113 от 40575 по гр. дело №1241/1241 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 113
С. 01.02.2011 г.

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в закрито заседание на 25 януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1241/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. А. Ц. от[населено място], подадена от пълномощника й адв. К. М., срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 538 от 28.04.2010г. по в.гр.д. № 587/2010., с което е потвърдено решението на Варненския районен съд, 19 с-в, № 416 от 10.02.2010г. по гр.д. № 10633/2009г., с което са отхвърлени предявените от И. Ц. против Медицински институт към МВР искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ.
Ответникът по касация Медицински институт – МВР[населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
Касационната жалба и допълнението към нея, подадено след оставянето й без движение с указания за представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, не съдържат материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Изложени са оплаквания за неправилност на въззивното решение и за допуснато от съда процесуално нарушение, изразяващо се в това, че въззивният съд не е „счел за необходимо на основание чл. 190, ал. 1 ГПК да задължи ответника да представи намиращият се в него документ, тъй като са представени доказателства, че жалбоподателката е изпратила такъв до своя работодател на основание чл. 344, ал. 2 КТ”. Посочено е, че съдебната практика не е особено богата по подобен казус, поради което и на основание чл. 280, ал. 1,т. 3 ГПК следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Допускането до касационно обжалване е предпоставено от точно и мотивирано изложение на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Обжалваното решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това – т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Варненския окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение Варненския окръжен съд, ГО, ІV с-в, № 538 от 28.04.2010г. по в.гр.д. № 587/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар