Определение №113 от 42900 по ч.пр. дело №1335/1335 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 113

гр. София, 14.06.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на дванадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1335 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Образувано е по молба на ответника [фирма], [населено място], инкорпорирана в касационна жалба, за спиране на изпълнението на решение № 714 от 29.03.2017г. по т. дело № 4439/2016г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9 състав.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 282, ал. 2 ГПК изпълнението на осъдителните решения на въззивния съд се спира след внасяне на надлежно обезпечение. Предвид размера на присъдените суми с потвърденото от Софийски апелативен съд първоинстанционно решение на Софийски градски съд, обезпечението, което следва да бъде внесено от касатора съгласно разпоредбата на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК е в размер общо 69 284,78 лв. С разпореждане от 11.05.2017г. Председателят на І-во отделение на ТК на ВКС е оставил без движение молба вх. № 4458/05.05.2017г., инкорпорирана в касационната жалба, за спиране изпълнението на въззивното решение и е указал на молителя [фирма] в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи платежни нареждания, удостоверяващи внесена държавна такса по сметка на ВКС в размер 30 лв. и внесено по специалната сметка на ВКС обезпечение в размер 69 284,78 лв. Разпореждането е съобщено на молителя на 02.06.2017г. С молба вх. № 6392/07.06.2017г. по описа на ВКС молителят е представил молба вх. № 8417/15.05.2017г. по описа на САС, депозирана по т. дело № 4439/2016г. на САС, 9 състав, в която е посочил, че прилага вносна бележка за платена държавна такса в размер 30 лв. по сметка на ВКС. До настоящия момент по делото не са представени доказателства за внасяне на определеното обезпечение.
Въз основа на посочените данни се налага изводът, че не са налице предпоставките за спиране на изпълнението на въззивното решение на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на [фирма], [населено място], инкорпорирана в касационна жалба, за спиране на изпълнението на решение № 714 от 29.03.2017г. по т. дело № 4439/2016г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9 състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.