Определение №1133 от 41592 по гр. дело №4086/4086 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1133

С. 14.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 4086/2013 година
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Благо П. У. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Кр. К., срещу въззивното решение на Пазарджишкия окръжен съд, ГК, І възз. с-в, № 214 от 07.05.2013г. по в.гр.д. № 325/2013., с което е потвърдено решението на Панагюрския районен съд, № 14 от 15.02.2013г. по гр.д. № 828/2012г., с което са отхвърлени предявените от Благо П. У. против [фирма] [населено място] искове с правно основание чл.344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от Благо П. У. против [фирма] [населено място] искове с правно основание чл.344, ал. 1, т. 1-3 КТ, въззивният съд е приел, че извършеното на основание чл. 328, ал. 2 КТ уволнение е законосъобразно. Приел е, че заеманата от ищеца длъжност „технически ръководител В и К – външно водоснабдяване” е от ръководството на предприятието. Видно от длъжностната характеристика ищецът е бил подчинен пряко и единствено на управителя на дружеството, а основните му трудови задължения са свързани с ръководството и организиране дейността на обектите. Сключен е нов договор за управление и в посочения в закона срок управителят на дружеството се е възползвал от законовата възможност да прекрати трудовия договор. На доводите на ищеца, че в заповедта за уволнение е посочена предишната длъжност „технически ръководител В и К”, съдът е отговорил, че този пропуск не опорочава уволнението до степен на неговата незаконосъобразност. Действително работодателят не е съобразил изменението в наименованието на длъжността, но е ясна волята му да прекрати трудовото правоотношение с ищеца на посоченото в заповедта основание.
К. Благо П. У. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 – 3 ГПК поради противоречие на въззивното решение на практиката на ВКС и на съдилищата, както и поради значението за точното прилагане на закона и за развитието на правото на материалноправния въпрос „включена ли е длъжността, която е заемал ищецът – технически ръководител В и К, в ръководството на дружеството, и може ли да се прекрати трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 2 КТ за длъжност, която ищецът не е заемал” и процесуалноправния въпрос относно „събиране и анализ на доказателствата в подкрепа на главния иск за законосъобразността на прекратяване на трудовото правоотношение, както и събирането на писмени доказателства” с оплаквания, че съдът не е анализирал и отчел обективно и всестранно събраните доказателства. Прилага съдебна практика.
Въпросът дали дадена длъжност е включена в ръководството на предприятието по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ не е правен, а фактически въпрос и се решава във всеки конкретен случай въз основа на данните по делото, като следва да се съобрази съдържанието на трудовата функция съгласно длъжностната характеристика, мястото на длъжността в йерархията на длъжности в предприятието, дали от изпълняваната работа пряко зависи дейността на предприятието или на негово звено – в този смисъл е приложеното решение № 388/2012г. ІІІ г.о. ВКС. При определянето на заеманата от касатора длъжност като ръководна въззивният съд се е ръководил от посочените критерии, а конкретната преценка е фактически въпрос.
М. въпрос за законността на уволнението при неточно посочване наименованието на длъжността, е от значение за решаването на делото, но не се сочи противоречива съдебна практика, а с оглед конкретните данни по делото ВКС намира, че въпросът не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Длъжностите „технически ръководител В и К” и „технически ръководител В и К – външно водоснабдяване” са с напълно идентични длъжностни характеристики, с един и същи код по Н., а по длъжностното разписание наименованието на длъжността е „технически ръководител В и К”. При тези обстоятелства неточното изписване на длъжността не е равнозначно да уволнение от длъжност, която работникът/служителят не е заемал.
Поставените като процесуалноправен въпрос оплаквания за необоснованост на съдебния акт не съставляват основание по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Изложените от касатора оплаквания за необоснованост на фактическите и правни изводи на съда съставлява основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК, но не са сред основанията за допускане на касационно обжалване.
Предвид изложеното ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. На ответника следва да се присъдят 350 лв. разноски по делото за настоящата инстанция.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пазарджишкия окръжен съд, ГК, І възз. с-в, № 214 от 07.05.2013г. по в.гр.д. № 325/2013г.
ОСЪЖДА Благо П. У. от [населено място], да заплати на [фирма] [населено място] сумата 350 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар