Определение №114 от 42503 по търг. дело №959/959 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 114
гр. София, 13.05.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 959/2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. И. И. от [населено място] срещу въззивно решение № 1996 от 30.12.2015 г., постановено по в. гр. д. № 2240/2014 г. на Пловдивски окръжен съд.
В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно на основанията по чл.281, т.3 ГПК в частта, с която са отхвърлени направените от касатора възражения за прихващане за увеличена стойност на недвижим имот вследствие извършени подобрения – за разликата над сумата 7 620 лв. до сумата 11 025 лв., и за неоснователно платени суми за периода 01.07.2004 г. до 24.06.2009 г. за сумата 12 195.94 лв. По съображения в жалбата се прави искане за отмяна на решението в обжалваната част и за уважаване на възраженията за прихващане в пълен размер със законните последици.
С жалбата е представено изложени по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което приложното поле на касационното обжалване е обосновано с позоваване на всички основания по чл.280, ал.1, т.1 – т.3 ГПК.
В срока по чл.287, ал.1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника [община], който изразява становище за недопустимост на касационната жалба, респ. за неоснователност на жалбата и на искането за допускане на касационно обжалване.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото намира, че касационната жалба е процесуално недопустима по следните съображения :
С разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК, обн. в ДВ бр.50/03.07.2015 г., в сила от 07.07.2015 г., са изключени от обхвата на касационното обжалване решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лв. Съгласно § 14 ПЗР ЗИД на ГПК, обн. в ДВ бр.50/2015 г., подадените преди влизане в сила на новата редакция на чл.280, ал.2 ГПК касационни жалби се разглеждат при досегашните условия и ред. За касационните жалби, подадени след влизане в сила на ЗИД на ГПК от ДВ бр.50/2015 г., се прилага новата редакция на чл.280, ал.2 ГПК.
Обжалваното с касационната жалба въззивно решение е постановено по дело, образувано по предявен по реда на чл.422, ал.1 ГПК от [община] срещу Н. И. И. установителен иск за съществуване на парично вземане за сумата 16 332.83 лв., включваща 13 216.50 лв. – обезщетение за ползване на общински терен след изтичане на срока на договор за наем от 25.06.1997 г., сключен между [община] и Н. И. в качеството на [фирма], 2 643.30 лв. – ДДС върху обезщетението, и 473.03 лв. обезщетение за забава по чл.86, ал.1 ЗЗД, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК. Вземането, предмет на установяване с иска по чл.422 ГПК, е претендирано като последица от прекратен поради изтичане на срока договор за наем, сключен от ответника Н. И. в качеството на едноличен търговец във връзка с упражняваната от него търговска дейност и представляващ търговска сделка по смисъла на чл.286, ал.1 ТЗ. Търговският характер на договора за наем, по повод на който е възникнало спорното вземане, е основание делото да се квалифицира като търговско, поради което допустимостта на касационното обжалване на постановеното по него въззивно решение следва да се преценява съобразно правилата на чл.280, ал.2 ГПК за достъп до касационно обжалване по търговски дела. В тази насока следва да се има предвид и обстоятелството, че с разпореждане от 25.04.2016 г. на председателите на Гражданска и Търговска колегии на ВКС образуваното по касационната жалба на Н. И. дело е изпратено за разглеждане на Търговска колегия на ВКС, след като са възприети мотивите в разпореждане на председателя на Трето гражданско отделение при ВКС, че делото е търговско, тъй като исковата претенция е свързана с търговска сделка, сключена от подателя на касационната жалба в качеството на търговец.
Касационната жалба е подадена на 11.02.2016 г. – след влизане в сила на ЗИД на ГПК, обн. в ДВ бр.50/2015 г., и с оглед на това спрямо нея е приложима разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 ГПК, според която решенията по въззивни търговски дела с цена на иска под 20 000 лв. не подлежат на касационно обжалване. Цената на предявения по делото иск по чл.422, ал.1 ГПК е под 20 000 лв. и предвид чл.280, ал.2, т.1 ГПК въззивното решение не подлежи на касационно обжалване. Необжалваемостта на решението обуславя недопустимост на касационната жалба, която следва да бъде оставена без разглеждане.
Неправилните указания на въззивния съд относно възможността за касационно обжалване на въззивното решение са без значение за допустимостта на касационната жалба, тъй като възможността за касационно обжалване на решението е изключена изрично от закона – чл.280, ал.2, т.1 ГПК.
Мотивиран от горното и на основание чл.280, ал.2, т.1 ГПК /ДВ бр. 50/2015 г./ Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Н. И. И. от [населено място] срещу въззивно решение № 1996 от 30.12.2015 г., постановено по в. гр. д. № 2240/2014 г. на Пловдивски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest