Определение №114 от 43165 по ч.пр. дело №676/676 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 114
гр.София, 06.03.2018 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на втори март две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 676 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Постъпила е молба от Ф. за г.в.б. – [населено място] за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 310 от 5. 02. 2018 г. по в. т. д. № 6289/2016 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 5 състав, с което е потвърдено решение № 1236 от 15. 07. 2016 г. по т. д. № 4563/2015 г. по описа на Софийски градски съд. С цитираното решение на първоинстанционния съд, в което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с решение № 1525 от 25. 08. 2016 г. по същото дело, Ф. за г.б.в.е е осъден да заплати на основание чл. 20, ал. 1 ЗГВБ, както следва: на [фирма] сумата 160 378, 06 лв., на [фирма] сумата 160 378, 06 лв., на [фирма] сумата 159 595, 73 лв., на [фирма] сумата 152 359, 16 лв., на [фирма] сумата 152 359, 16 лв., на [фирма] сумата 144 242, 46 лв. и на [фирма] сумата 80 266, 67 лв. Със същото решение Софийски градски съд е отхвърлил предявени от дружествата с цитираните наименования срещу Ф. за гарантиране на влоговете в банки искове по чл. 86, ал. 1 ЗЗД.
Срещу въззивното решението в частта му за потвърждаване на акта на Софийски градски съд в осъдителните му части е подадена касационна жалба вх. № 3848 от 1. 03. 2018 г. от Ф. за г.в.б.. Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и с нея са представени изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК и документ за внесена такса.
Към молбата е приложено платежно нареждане на БНБ – ЦУ от 1. 03. 2018 г., от което се установява, че по сметката на Върховен касационен съд е преведена сумата от 1 009 579, 30 лв. Постъпването на посочената сума по сметката за обезпечения на ВКС е удостоверено от счетоводител на съда със служебна бележка от 2. 03. 2018 г.
При тези данни настоящият състав намира, че са налице предпоставките по чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение в частта, с която е потвърдено решението на Софийски градски съд в осъдителните му части, поради което молбата следва да бъде уважена.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 310 от 5. 02. 2018 г. по в. т. д. № 6289/2016 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 5 състав в частта, с която е потвърдено решение № 1236 от 15. 07. 2016 г. по т. д. № 4563/2015 г. по описа на Софийски градски съд, в което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с решение № 1525 от 25. 08. 2016 г., за осъждане на Ф. за г.в.б. да заплати на основание чл. 20, ал. 1 ЗГВБ, както следва: на [фирма] сумата 160 378, 06 лв., на [фирма] сумата 160 378, 06 лв., на [фирма] сумата 159 595, 73 лв., на [фирма] сумата 152 359, 16 лв., на [фирма] сумата 152 359, 16 лв., на [фирма] сумата 144 242, 46 лв. и на [фирма] сумата 80 266, 67 лв.
Да се издаде препис от определението на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.