Определение №115 от 42844 по ч.пр. дело №774/774 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 115
гр. София, 19.04.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
Членове: ДИАНА ХИТОВА
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ
изслуша ч. гр. д. № 388/17 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба на К. С. Д. срещу разпореждане от 27.12.2016г. на ВТАС, с което е върната частната жалба на К. Д. срещу определение на ВТАС от 30.11.2016г., с което е оставена без разглеждане молбата на жалбоподателката по чл. 248 ГПК за изменение на решение № 36/ 17.02.2016г., постановено в.гр.д. 401/2015г. на ВТАС в частта за разноските.
Върховният касационен съд констатира, че съдията Александър Цонев е взел участие при решаване на делото пред Великотърновски апелативен съд, поради което е налице хипотезата на чл. 22, ал.1, т.5 ГПК и съдия Александър Цонев не може да участва като съдия по настоящото дело.
По тези съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТВЕЖДА съдия Александър Цонев от участие в разглеждане на ч.гр.д. 388/2017г. по описа на ВКС, ІІІ ГО.
Делото да се докладва за определяне на член на състава на мястото на съдия Александър Цонев.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар