Определение №115 от 43166 по ч.пр. дело №495/495 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 115
[населено място], 07.03.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №495 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 изр.1 пр.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] срещу разпореждане от 17.10.2017г. по в. т. д. №198/2017г. на Апелативен съд Велико Търново, с което е върната касационната му жалба с вх. №4956 от 17.10.2017г. срещу решение №202 от 15.09.2017г. по в.т. д. №198/2017г. на Апелативен съд Велико Търново поради подаването й след изтичане на срока за обжалване.
Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на обжалваното разпореждане поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като излага твърдение, че същото е постановено в противоречие с разпоредбата на чл. 283 от ГПК. Поддържа, че атакуваният съдебен акт подлежи на обжалване по общия ред, докато нормата на чл.633 ал.1 от ТЗ се отнася само до първоинстанционните решения и не може да се прилага за обжалване на въззивните решения, след като това не е предвидено изрично. Моли за отмяна на обжалваното разпореждане.
Ответникът [фирма] изразява становище за неоснователност на частната жалба.
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от легитимирана страна в предвидения едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след като обсъди доводите и прецени данните по делото, приема следното:

С решение №202 от 15.09.2017г. по в. т. д. №198/2017г. на Апелативен съд Велико Търново е потвърдено решение №14 от 24.03.2017г. по т. д. №101/2016г. на Ловешки окръжен съд, постановено по реда на чл. 630 във връзка с чл. 625 от ГПК. В диспозитива на въззивното решение е посочено, че същото подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в седемдневен срок от вписването му в Търговския регистър. Решението е вписано в Търговския регистър на 19.09.2017г. На 17.10.2017г. в деловодството на Апелативен съд Велико Търново е постъпила касационна жалба срещу решението от длъжника [фирма], изпратена по пощата на 16.10.2017г. С обжалваното в настоящото производство разпореждане от 17.10.2017г. въззивният съд на основание чл.286 ал.1 т.1 от ГПК е върнал касационната жалба като подадена след изтичане на срока за обжалване.
Преценката на въззивния съд за приложимия срок за обжалване на постановеното от него решение е правилна. Разпоредбата на чл.633 ал.1 от ТЗ предвижда, че решенията по чл.630 и чл. 632 от ТЗ подлежат на обжалване в седемдневен срок от вписването им в Търговския регистър. Доколкото в закона не е предвидено друго, този срок се прилага както за въззивното, така и за касационното обжалване. Посочената рапоредба се явява специална спрямо тази на чл. 283 от ТЗ, в която преклузивният срок за подаване на касационна жалба е едномесечен от връчване на обжалваното решение на страната. В този смисъл е трайната практика на ВКС, обективирана в множество съдебни актове: определение №142/01.02.2011г. на ВКС по ч. т. д. № 889/2010г., II т. о., ТК, определение №492/27.06.2011г. на ВКС по ч. т. д. № 465/2011г., II т. о., ТК, определение № 573/10.09.2014г. на ВКС по ч. т. д. № 1351/2014 г., II т. о., ТК и други.
Въззивно решение №202 от 15.09.2017г. по в.т.д. №198/2017г. на Апелативен съд Велико Търново е от категорията съдебни актове, постановени по реда на чл. 630 от ТЗ, поради което за него се прилага срокът за касационното обжалване, предвиден в чл.633 ал.1 от ТЗ.
С оглед изложеното обжалваното определение на Апелативен съд Велико Търново следва да бъде потвърдено като правилно.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд
О П Р Е Д Е Л И

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 17.10.2017г. по в. т. д. №198/2017г. на Апелативен съд Велико Търново.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.