Определение №1153 от 41200 по гр. дело №493/493 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1153

С. 18.10.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 493/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Р. К. Л. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Т. К., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-Б с-в, от 16.01.2012г. по в.гр.д. № 5233/2010., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 31 с-в, от 05.01.2010г. по гр.д. № 3857/2008г., с което е отхвърлен предявеният от Р. К. Л. против Столична община, район „Л.”, иск с правно основание чл. 49 ЗЗД за присъждане на сумата 6740 лв., съставляваща обезщетение за имуществени вреди – стойността на павилион.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване, касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение, тъй като съдът се е произнесъл по материалноправни и процесуалноправни въпроси, които са в противоречие с практиката на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Следва изброяване на приложените решения с кратко възпроизвеждане на съдържанието им. Конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос не е формулиран.
Съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. М. или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства – т. 1 от посоченото по-горе ТР на ВКС.
По изложените съображения ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV-Б с-в, от 16.01.2012г. по в.гр.д. № 5233/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар