Определение №1163 от по гр. дело №829/829 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N   1163
 
София , 25.09.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември……………………….
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                Членове:  ЕМИЛ ТОМОВ
                                                                                         ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при секретаря………………………………..….………………………………………………. в присъствието на прокурора ………….…………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА…………………………
гр.дело N 829/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
М. Н. С., чрез пълномощника си адв. Й от АК-Габрово, е подала касационна жалба срещу решение № 14 от 22.01.2009г. по гр.д. N 333/2008г. на Габровския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 57 от 16.09.08г. по гр.д. № 342/08г. на районен съд – Севлиево, като е отхвърлен иск на касаторката срещу К. Г. Ш. от гр. П. и А. И. Ш. от гр. С., за обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в с. Р., област Габрово, за окончателен – иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД.
Ответниците К. Г. Ш. от гр. П. и А. И. Ш. от гр. С. не са заявили становища.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК поради следното:
В изложението към касационната жалба не са формулирани въпросите, които следва да се обсъдят в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, нито се съдържа позоваване на някое конкретно основание за допускане на касационно обжалване по този текст. Освен липсата на формулирани въпроси по приложението на материалния и процесуален закон, искането за допускане на обжалването е неоснователно и поради това, че приложените съдебни решения не обосновават наличието на противоречива практика на съдилищата относно възможността да се обяви предварителен договор за окончателен при положение, че е сключен от единия съпруг по отношение на имот, който е в режим на съпружеска имуществена общност. При действието на СК от 1985г. няма никакво колебание, че предварителен договор, с който единият съпруг е обещал да продаде общ съпружески имот, не може да бъде обявен за окончателен, ако другият съпруг не е дал и не даде съгласие за окончателна продажба. Неточните формулировки в мотивите на съдебните решения не ги опорочават, защото те не влизат в законна сила.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 14 от 22.01.2009г. по гр.д. N 333/2008г. на Габровския окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар