Определение №1168 от по гр. дело №851/851 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N  1168
 
София, 26.09.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември……………………
две хиляди и девета година в състав:
 
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                              Членове:   ЕМИЛ ТОМОВ
                                                                                        ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при секретаря…………………………….…..………………………………………………… в присъствието на прокурора …………………………………………………….. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА………………………..
гр.дело N 851/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Постъпила е касационна жалба от Й. П. Ш. от гр. Т. срещу решение № 478 от 8.12.2008 година по гр.д. 2736/2008 година на Софийски градски съд в частта, с която е оставено в сила решение от 26.02.08г. по гр.д. № 7662/2007г. на Софийския районен съд, 53 състав, като са отхвърлени исковете на касатора срещу Министерство на о. и н. с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ.
Ответникът Министерство на о. и н. не е заявил становище.
Ответникът П. техническа гимназия „Ц” гр. Т. оспорва жалбата по съображения, изложени в писмен отговор.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустими – подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт от легитимирано лице. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1, т.3 ГПК, на който текст се позовава касаторът, поради следното:
Материалноправният въпрос, който е поставен на разглеждане в допълнителна молба и е послужил като основание за касационно обжалване, Върховният касационен съд намира за съществен, тъй като е от непосредствено значение за изхода на делото. Той е свързан с това дали с изтичане на срока за предизвестие, което в случая е дадено от служителя по реда на чл.326, ал.1 КТ, трудовият договор се прекратява, или е необходим изричен акт на работодателя, с който да изрази становище във връзка с отправеното искане.
Не е налице обаче предпоставката на чл.280, ал.1, т. 3 ГПК, която да обосновава възможност за допускане на касационно обжалване, защото поставения въпрос ще има значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Това е така, тъй като цитираното основание се прилага тогава, когато липсва практика по някой въпрос или когато макар да има такава, се налага тя да бъде променена. Съдържанието на касационното изложение не дава повод за подобни изводи. Обстоятелството, че касаторът-ищец е бил директор на гимназия и е имал ръководни функции, само по себе си не променя приложното поле на чл.335, ал.2, т.1 КТ. Трудовият договор се прекратява по силата на закона с изтичане на срока на предизвестие и това общо положение не търпи колебание в зависимост от заеманата длъжност, както се поддържа в касационната жалба. По този въпрос има постоянна съдебна практика, която е съобразена със закона и няма основание да бъде променяна.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 478 от 8.12.2008 година по гр.д. 2736/2008 година на Софийски градски съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар