Определение №117 от 42053 по ч.пр. дело №455/455 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 117

гр. София, 18.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илиана Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 455/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на адв. Г. Ю., процесуален представител на А. А. Н., срещу разпореждането на Софийски апелативен съд, ГО, І с-в, от 17.07.2014 г. по ч.гр.д. № 1537/2014г., с което е върната подадената от А. А. Н. частна касационна жалба против определение № 1031 от 09.05.2014 г. по ч. гр. д. № 1537/2014г. на същия съд.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С обжалваното разпореждане Софийският апелативен съд е приел, че жалбоподателката не е изпълнила в срок дадените с разпореждане от 05.06.2014 г. указания за отстраняване на констатирани нередовности на частна касационна жалба срещу определение № 1031 от 09.05.2014 г. по ч. гр. д. № 1537/2014г. Съобщението с дадените указания е било редовно връчено на пълномощника на частната жалбоподателка адв. Г. Ю. на 07.07.2014 г., при което едноседмичният срок за изпълнение на указанията изтича на 14.07.2014г. Молбата с приложенията за отстраняване на нередовностите е подадена по пощата на 15.07.2014г., видно от клеймото на пощенския плик.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното разпореждане и се иска отмяната му. Жалбоподателката твърди, че писмото е депозирано в срок и ще представи нарочна справка от пощенския клон за установяване на това обстоятелство. До момента по делото не е постъпила такава справка.
Разпореждането е правилно.
Срокът за изпълнение на указанията на съда за отстраняване на нередовността – внасяне на държавна такса, представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК и на пълномощно, е изтекъл на 14.07.2014г. – понеделник. Видно от пощенското клеймо върху плика, съпътстващ пощенската пратка, молбата за отстраняване на нередовността с приложените документи, е изпратена на 15.07.2014 г. – след изтичане на едноседмичния срок за изпълнение на дадените от съда указания. Срокът е преклузивен и съдът следи служебно за спазването му.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, III г, о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Софийски апелативен съд, ГО, І с-в, от 17.07.2014 г. по ч. гр. д. № 1537/2014г., с което е върната подадената от А. А. Н. частна касационна жалба против определение № 1031 от 09.05.2014 г. по ч. гр. д. № 1537/2014г. на същия съд.
Определението не подлежи на обжалване.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.