Определение №117 от 42311 по ч.пр. дело №1419/1419 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 117
София, 3 ноември 2015 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на втори ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:
председател: Евелина Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Капка Костова
Валя Рушанова
при участието на прокурор Петър Долапчиев,
изслуша докладваното от съдия Капка Костова
нчд № 1419 / 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 43, т. 3 от НПК.
ВКС е сезиран с искане за промяна на местната подсъдност на внохд № 317 / 2015 година по описа на Окръжен съд –гр. Ямбол, с разпореждане № 313 от 15. 10. 2015 година, постановено от съдия В. П., председател на съда, с което същият е прекратил съдебното производство пред този съд и е изпратил делото на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, който да го разгледа, поради невъзможност съдът да образува състав.
Представителят на Върховната касационна прокуратура дава становище за основателност на искането и за възлагане на делото за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд.
Върховният касационен съд, като обсъди данните по делото и становището на прокурора, установи следното:
Искането за промяна на местната подсъдност на делото се основава на разпоредбата на чл. 43, т. 3 от НПК, според която ВКС може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав.
Производството е образувано пред Окръжен съд – гр. Ямбол по жалба на подсъдимия Д. Ж. П., чрез защитника му адвокат К. от АК – [населено място], срещу присъда № 117 от 19. 06. 2015 година на Районен съд – гр. Елхово, постановена по нохд № 483 / 2011 година.
Всички съдии от Окръжния съд са се отвели от разглеждането на делото на основание чл. 29, ал. 2 от НПК и при съображения за съществуващо фактическо съжителство на свидетеля по делото П. Ж. със съдия П. Ч. от същия съд. Направените самоотводи се установяват от приложените по делото 12 броя определения и също толкова протоколи за избор на съдия-докладчик.
Без да има възможност да контролира законосъобразността и основателността на направените самоотводи и при положение, че местнокомпетентният съд не може да образува състав, ВКС намира искането за промяна на местната подсъдност за основателно – налице са предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК за изпращане на делото за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, а именно – Окръжен съд – гр. Сливен.
Предвид изложеното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ИЗПРАЩА внохд № 317 / 2015 година по описа на Окръжен съд – гр. Ямбол, за образуване и разглеждане от Окръжен съд – гр. Сливен.
ПРЕПИС от определението да се изпрати за сведение на председателя на Окръжен съд – гр. Ямбол.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.