Определение №117 от 42796 по ч.пр. дело №38/38 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 117

Гр.София, 02.03. 2017 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 28.02.2017 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 38/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. – ПС –Б ЕАД – [населено място], срещу разпореждане от 22.11.2016 г. по в.ч.т.д.№ 35/2016 г. на Великотърновския апелативен съд, с което е върната частна касационна жалба с вх. № 1189/14.03.2016 г. срещу определение № 20 от 26.02.2016 г. по същото дело, поради неотстраняване в срок на всички допуснати нередовности.
С частната жалба се моли за отмяна на обжалваното разпореждане, като неправилно. Твърди се, че своевременно е внесена дължимата държавна такса за обжалването, основанията за допускането му са част от съдържанието на частната жалба, както и че не е необходимо частната касационна жалба да бъде приподписана от упълномощен адвокат, т.к. упълномощеният не може да притежава повече права от упълномощителя.
Против частната жалба не е постъпил писмен отговор от насрещната страна.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение прецени следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК, изхожда от легитимирано лице и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално допустима.
Разгледана по същество, същата е неоснователна.
След като с влязло в сила определение е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за освобождаване от внасянето на държавна такса по реда на чл.83 ал.2 ГПК във връзка с частната касационна жалба, в предоставения с разпореждане от 28.10.2016 г. нов едноседмичен срок същият е изпълнил само част от указанията на съда за отстраняване на нередовности на жалбата, а именно е представил доказателства за внасяне на изискуемата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС. Неизпълнени са останали указанията за представяне на Изложение за допускане на касационно обжалване /съгласно чл.274 ал.3 ГПК, вр. чл.280 ал.1 ГПК, вр. чл.284 ал.3 ГПК/, както и за приподписване на частната касационна жалба от упълномощен адвокат с представено пълномощно /чл.284 ал.2 ГПК/. Противно на поддържаните от страната твърдения, в частната касационна жалба не е инкорпорирано изложение за допускане на касационно обжалване на определението на ВТАС от 26.02.2016 г. Необходимостта от приподписване на жалбата /подадена от изпълнителния директор на дружеството – жалбоподател/, от адвокат – пълномощник, следва от режима, приложим за касационното обжалване на решенията, към който изрично препраща нормата на чл.274 ал.3 ГПК. Съгласно чл.284 ал.2 ГПК, само ако жалбоподателят или неговият представител притежават юридическа правоспособност, надлежно удостоверена, частната касационна жалба е редовна.
С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че частна касационна жалба с вх. № 1189/14.03.2016 г. правилно е била оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите й, респективно – правилно е била върната, поради неизпълнение на всички дадени от съда указания в законоустановения, редовно съобщен на страната срок. По тези съображения обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.
Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 22.11.2016 г. по в.ч.т.д.№ 35/2016 г. на Великотърновския апелативен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар