Определение №1181 от 43089 по ч.пр. дело №750/750 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 1181

София, 20.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА БОЯН ЦОНЕВ

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 1737 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 170 от 17.01.2017 г. по гр.д. № 24/2016 г. на Софийски апелативен съд е потвърдено решение № 2818 от 29.04.2015 г. по гр.д. № 2152/2007 г. на Софийски градски съд, с което са отхвърлени обективно съединени искове с правно основание чл. 29, ал. 2 ЗЗД, чл. 31, ал.1 ЗЗД и чл. 42, ал. 2 ЗЗД, предявени от А. С. И. (в хода на процеса починал и заместен от правоприемника му по закон М. Н. М. от [населено място]) против И. В. В. от [населено място]. В решението е прието за установено, че на 13.05.2005 г. ищецът е упълномощил лицето Д. Д. да извършва разпоредителни сделки със собствения му имот в [населено място], [улица], ет.2. На 07.07.2005 г. ищецът е сключил с ответника И. В. предварителен договор, с който се е задължил да му прехвърли същия имот срещу сумата 50000 евро, изплатена напълно от продавача. На 12.07.2005 г. сделката е била изповядана в нотариална форма с нот. акт №…, дело … от …. г. При сключването и ищецът е бил представляван от пълномощника си Д. Д.. Упълномощителната сделка е била извършена от ищеца след прекаран тежък инсулт. Личността му се е характеризирала с психическа незрялост и лесна манипулируемост, без да има психическо заболяване. Живеел е в илюзии за контакт с идола си (певецът Т. Д.), чиито песни е изпълнявал и е мечтаел да срещне. Преди смъртта на майка си ищецът се е издържал от пенсията и, а след смъртта и през 2003 г. е живеел в мизерия. При така установените факти е прието, че исковете с правно основание чл. 29, ал.1 ЗЗД и чл. 31, ал.1 ЗЗД вр. с чл. 44 ЗЗД за унищожаване на пълномощно от 07.07.2005 г. поради подписването му при измама и поради невъзможност на ищеца да разбира и ръководи действията си са неоснователни. Прието е, че въпреки личностовите особености на ищеца, по делото не е установено, че при подписване на пълномощното е бил въведен в заблуждение относно предмета и последиците на сделката. С оглед обусловеността му от валидността на пълномощното, като неоснователен е отхвърлен и искът с правно основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД за прогласяване недействителност на разпоредителката сделка по нот. акт № …, дело … от …. г. като сключена без представителна власт.
Касационна жалба против решението на Софийски апелативен съд е постъпила от М. Н. М. от [населено място]. Поддържа се, че касационно обжалване следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал.1, т. 1 и т.3 ГПК по обуславящите изхода на делото въпроси (след уточнението им в съответствие с т.1 от ТР № 1 от 19.02.2010 г. ОСГТК ВКС): следва ли при установяване фактическия състав на измама по чл. 29 ЗЗД да се отчитат специфичните психически характеристики на лицето, които биха способствали за изграждането на неверни представи относно предмета и последиците на сделката и следва ли достоверността на свидетелските показания да се преценява с оглед всички доказателства по делото. Приложени са съдебни решения на Върховния касационен съд по приложението на чл. 29 ЗЗД относно фактическия състав на измамата и разпределението на доказателствената тежест в процеса за установяването и, както и по приложението на чл. 42, ал. 2 ЗЗД.
Ответникът по касационната жалба И. В. В. счита, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че приложената от касатора съдебна практика е неотносима към повдигнатите в изложението правни въпроси. Същевременно, повдигнатите въпроси по приложението на чл. 29 ЗЗД и чл. 172 ГПК са явяват обуславящи изхода на делото по иска за унищожаване на упълномощителната сделка поради измама и са от значение за точното приложение на закона, поради което въззивното решение в тази му част следва да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК. Предвид обусловения му характер от иска с правно основание чл. 29, ал.2 ЗЗД, решението следва да бъде допуснато до касационно обжалване и по иска с правно основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД за прогласяване недействителност на сделката по нот. акт № …., дело …. от …. г.
В приложеното към касационната жалба изложение по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК не са изведени въпроси, касаещи произнасянето на въззивния съд по иска с правно основание чл. 31, ал.1 ЗЗД, поради което в тази му част решението не следва да бъде допуснато до касационно обжалване.
Воден от изложеното, съставът на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 170 от 17.012017 г. по гр.д. № 24/2016 г. на Софийски апелативен съд в частта му, с която са отхвърлени предявените искове с правно основание чл. 29, ал. 2 ЗЗД и чл. 42, ал. 2 ЗЗД.
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 170 от 17.012017 г. по гр.д. № 24/2016 г. на Софийски апелативен съд в частта му, с която е отхвърлен искът с правно основание чл. 31, ал.1 ЗЗД.
УКАЗВА на жалбоподателя М. Н. М. от [населено място] в седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса по касационната жалба в размер на 367,82 лева, както и че при неизпълнение на указанията в срок касационната жалба ще бъде върната на основание чл. 286, ал.1, т.2 ГПК вр. с чл. 284, ал.3, т.4 ГПК.
При своевременно изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар