Определение №1186 от 41606 по гр. дело №4263/4263 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1186

С. 28.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 4263/2013 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на К. Й. П. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Б. В. В., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV А с-в, № 1424 от 28.02.2013г. по в.гр.д. № 13857/2011г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 47 с-в, от 22.06.2011г. по гр.д. № 32087/2009г., с което е отхвърлен предявеният от К. П. иск за установяване, че направените от ответниците откази от наследството, останало от наследодателя им И. А. Г., са нищожни поради невъзможен предмет предвид приемането на наследството преди отказите с конклудентни действия.
Ответниците по касация Л. С. С. и А. И. Г. чрез пълномощника си адв. С. Б. молят да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендират разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е приел за неоснователен предявеният от К. П. иск за прогласяване за нищожни на направените от ответниците откази от наследство по съображения, че ползването на обикновената покъщнина само по себе си не представлява приемане на наследството, а твърденията за получавана от ответниците наследствена пенсия са неоснователни. Относно последното обстоятелство е приел, че от удостоверението от НОИ се установява получаването на добавка по чл. 84 КСО от Л. С., но тази добавка не може да се получава заедно с наследствена пенсия. Относно оплакванията на жалбоподателя за допуснато от първоинстанционния съд процесуално нарушение при прилагането на чл. 143, ал. 2 ГПК въззивният съд е приел, че изменението на основанието на исковата молба може да бъде направено и устно, ако е в присъствието на ответника, както е в настоящия случай – в първото по делото заседание в устна форма и в присъствието на ответника ищецът е заявил, че уточнява конклудентните действия /получаване на наследствена пенсия и разпореждане с друго имущество/. Поради това въззивният съд е обсъдил и доказателствата относно получаване на наследствена пенсия от ответниците, а второто уточнение е приел за твърде общо, за да се приеме изобщо за уточнение.
К. К. П. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на практиката на ВКС по процесуалноправния въпрос относно формата на исканията по чл. 214 ГПК когато страните присъстват в съдебно заседание и относно обхвата на чл. 143 ГПК. Прилага решение № 87/2011г. Іт.о. В. с което е прието че изменение на иска по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК чрез промяна на заявеното основание може да се предприеме от ищеца в първото по делото заседание.
ВКС намира, че поставеният процесуалноправен въпрос е от значение за решаването на делото, но не е налице твърдяното противоречие с приложеното решение на ВКС. Както бе посочено по-горе въззивният съд е приел, че разпоредбата на чл. 142, ал. 2 ГПК дава възможност на ищеца да уточни вече посочени в исковата молба обстоятелства, които обосновават претенцията му, поради което направеното от ищеца уточнение в устна форма в присъствието на ответника е допустимо. В съответствие с изразеното становище въззивният съд е разгледал по същество въведените допълнително обстоятелства за получавани от ответниците наследствени пенсии като е обсъдил събраните в тази насока доказателства.
По изложените съображения ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. На ответниците следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 600 лв.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІV А с-в, № 1424 от 28.02.2013г. по в.гр.д. № 13857/2011г.
ОСЪЖДА К. Й. П. от [населено място] да заплати на Л. С. С. и А. И. Г., двамата от [населено място], сумата 600 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар