Определение №119 от 40087 по ч.пр. дело №432/432 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е
 
№ 119
 
София, 01 октомври 2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и девета година, в състав:
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ                                                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА
                                                   СЕВДАЛИН МАВРОВ
                                                           
 
при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Красимир Харалампиев
ч.н.дело № 432/2009 година.
 
Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.
Постъпило е искане във Върховния касационен съд от Председателя на Районен съд-гр. Кнежа за произнасяне по подсъдността на образуваното в същия съд анд № 118/2009 год..
Прокурорът даде заключение, че искането е основателно. Налице са предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК, изложени и мотивирани в отделните определения /разпореждания/ на съдиите-докладчици от Кнежанския районен съд за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.
Върховният касационен съд на РБ, ІІІ-то н.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по анд № 118/2009 год. на Кнежанския районен съд е образувано по постановление по реда на чл. 375 НПК с предложение на прокурор при Районна прокуратура-гр. Кнежа за провеждане на производство по реда на гл. ХХVІІІ НПК срещу П. Ц. Н. за извършено от него през м.март 2006 год. в гр. К. деяние по чл. 319 НК.
С оглед фактологията, посочена в обвинителния акт и съобразно правилата на местната и функционална подсъдност, компетентен да разгледа и реши делото е Районен съд-гр. Кнежа.
С определение от 08.07.2009 год. определеният съдия-докладчик-П. Тодоров е преценил, че тъй като е в близки колегиални отношения със съдията от същия районен съд А. А. , който е бил тъжител в производство по дело от частен характер срещу Н. , това обстоятелство би могло да породи съмнения за предубеденост пряко или косвено от изхода на делото и се е отвел от него, на основание чл. 29, ал. 2, НПК.
Следващите двама докладчици-съдиите А. А. и Ц. Т. , на които делото е било възложено, с отделни разпореждания, по сходни със съдия Т. съображения, са си направили отводи на основание чл. 29, ал. 2 НПК, като последният от тях, в качеството на Председател на РС-Кнежа е изпратил делото на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа, като изложил доводи, че са налице предпоставките за това по чл. 43, т. 3 от НПК.
Изложените съображения са убедителни и поради невъзможност на съда да образува състав, искането за промяна на подсъдността и определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото е основателно и следва да бъде уважено.
На основание чл. 43, т. 3 от НПК, настоящият касационен състав намира, че делото следва да се възложи за разглеждане по подсъдност на Районен съд-Плевен, който е с местонахождение в близост до Районен съд-Кнежа, както и до основни транспортни възли, което е предпоставка, при своевременното призоваване на страните, делото да бъде разгледано в разумен срок.
С оглед на изложеното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, Върховният касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ИЗПРАЩА анд № 118/2009 год. по описа на Районен съд-Кнежа за разглеждане от състав на РС-гр. Плевен.
Препис от определението да се изпрати на РС-Кнежа за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар