Определение №119 от 41407 по ч.пр. дело №388/388 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Върховен касационен съд, ГК, ІІІ г.о.. 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 119

С., 13.05. 2013 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на десети май, две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Л. Богданова
С. Димитрова

изслуша докладваното от съдията Богданова гр.д.N 898 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу въззивно решение № 17 от 10.04.2012 г. по гр.д. № 45/2012 г. на Бургаския апелативен съд.
С определение № 401 от 29.03.2013 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, като на жалбоподателя е указано да внесе по сметка на ВКС дължимата държавна такса за разглеждане на жалбата в размер на 1149.20 лв., за което е даден едноседмичен срок, включително и за представяне на вносен документ. Съобщението за внасяне на определената държавна такса е връчено на жалбоподателя по реда на чл.51, ал.1 вр. чл.39 и чл.45 ГПК на 8.04.2013 г., видно от приложеното по делото съобщение. В указания от съда срок, а и до настоящия момент указанията не са изпълнени-дължимата държавна такса не е постъпила по сметка на ВКС, което е удостоверено и от счетоводството на ВКС /удостоверение от 10.05.2013 г./ Поради невнасяне на дължимата държавна такса касационното производство ще следва да се прекрати.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 898/2012 г. на ВКС, ІІІ г.о.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар