Определение №1199 от 41607 по гр. дело №4360/4360 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1199

С. 29.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 4360/2013 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на Ц. С. Г. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. И. Н., и на третото лице помагач И. И. Х., срещу въззивното решение на Великотърновския апелативен съд, № 74 от 27.03.2013г. по в.гр.д. № 3/2013г., с което е потвърдено решението на Русенския окръжен съд, № 620 от 01.11.2012г. по гр.д. № 410/2012г., с която е признато за установено по отношение на Ц. С. Г. по предявения от Л. Л. А. иск, че извършената по изп. дело № 20108320400930 на ЧСИ И. Х. публична продан на недвижим имот е недействителна поради нарушение на чл. 490, ал. 1 ГПК и чл. 185, б. „б” ЗЗД.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационните жалби са подадени в срока по чл. 283 ГПК от легитимирани лица, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и са процесуално допустими.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да прогласи за нищожна на основание чл. 490, ал. 2 ГПК извършената от ЧСИ И. Х. публична продан на недвижим имот въззивният съд е приел, че имотът е купен от лице, което няма право да наддава. Съгласно разпоредбата на чл. 185, б. „б” ЗЗД не могат да бъдат купувачи на публична продан съдии, прокурори, държавните и частните съдебни изпълнители, съдии по вписвания и адвокати – относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на който действат, освен ако купувачът е съсобственик. Ответницата Ц. Г. е действащ частен съдебен изпълнител в района на окръжен съд [населено място], който е и района на действие на частния съдебен изпълнител И. Х., извършил публичната продан. Съдът е приел, че разпоредбата на закона има предвид длъжностните лица в района на действие на частния съдебен изпълнител /изпълнителния участък/. Използваното понятие „съда, към който се числят” е равнозначно на района на действие на ЧСИ към съответния окръжен съд. Приел е за неоснователни доводите на ответницата относно липсата на спорно право, което да е предмет на публичната продан. Спорното право не може да бъде предмет на изпълнителния процес, но разпоредбата очертава кръга на спорните права, които са подсъдни на съответния съд, а не конкретното имущество, което е предмет на принудителното изпълнение
1. По касационната жалба на Ц. С. Г..
К. Ц. Г. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК по въпросите важи ли забраната по чл. 185, б. „б” ЗЗД за участието на частен съдебен изпълнител в публична продан, извършена от друг съдебен изпълнител; кое е ведомството в което действа частния съдебен изпълнител; кои са спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят частните съдебни изпълнители. Счита, че разпоредбата на чл. 185, б. „б” ЗЗД е тълкувана разширително, в противоречие с решение № 135/2009г. ІІ т.о. ВКС, което прилага.
Върховният касационен съд намира, че не е налице твърдяното противоречие с приложената съдебна практика. С решение № 135/2009г. ІІ т.о. ВКС, с което е отменено решение № 81/2008г. БАС по гр.д. № 127/2008г., ВКС се е произнесъл по въпроса за допустимостта на прилагането на чл. 185 ЗЗД по аналогия по отношение на лица, извън посочените в нея – в случая по отношение на юрисконсулт на взискателя. Прието е, че адресати на разпоредбата не могат да бъдат лица, извън посочените в нея.
В настоящия случай разпоредбата на чл. 185, б. „б” ЗЗД не е тълкувана и приложена разширително, а буквално – по отношение на частен съдебен изпълнител с район на действие, който съвпада с района на действие на ЧСИ, извършил публичната продан. Разпоредбата на чл. 185, б. „б” ЗЗД не е неясна и липсват данни да се тълкува противоречиво. В. съд я е приложил в точния й смисъл като е приел, че по отношение на съдебните изпълнители използваното понятие „съда, към който се числят” е равнозначно на района на действие на ЧСИ към съответния окръжен съд. Чл. 185 ЗЗД изрично посочва, че тези лица не могат да бъдат купувачи, даже на публична продан, нито пряко, нито чрез подставени лица. Без значение е дали недвижимият имот е бил предмет на исков процес.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по жалбата на ответницата.
2. Третото лице помагач И. И. Х. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по въпроса може ли да участва като наддавач на публична продан частен съдебен изпълнител при друг частен съдебен изпълнител в същия район на действие, при липса на служебна обвързаност между тях. Като противоречива съдебна практика сочи решение № 135/2009г. ІІ т.о. ВКС и решение № 1032/2008г. ІІІ г.о. ВКС. Първото от посочените решения е приложено към касационната жалба на ответницата Ц. Г.. Второто решение не е приложено от касатора.
ВКС намира, че не е налице твърдяното противоречие с решение № 135/2009г. ІІ т.о. ВКС по изложените по-горе съображения. Както бе посочено по-горе разпоредбата на чл. 185, б. „б” ЗЗД в частта относно съдебните изпълнители е ясна и е приложена от въззивния съд в точния й смисъл, поради което не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновския апелативен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновския апелативен съд, № 74 от 27.03.2013г. по в.гр.д. № 3/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар