Определение №12 от 42755 по търг. дело №807/807 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 12

[населено място], 20.01.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на пети януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №807 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е касационна жалба на Е. Н. Х., С. С. Х., М. С. Х. и Я. П. Г. срещу решение №382 от 30.10.2015г. по в.т.д. №1179/2015г. на Старозагорски окръжен съд, ТО, в частта, с която е потвърдено решение №190/01.04.2015г., постановено по гр.д. № 904/2014г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта, с която е обявен за недействителен по отношение на Д. И. Д. сключеният между Е. Н. Х., С. С. Х., от една страна като продавачи и М. С. Х., като купувач, по време на брака му с Я. П. Г. договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 131, т. VІ. рег. № 1664, н.д.№ 598/2013г. по описа на нотариус Г. Д. до размер на 1/2 идеална част.
С молба от 23.11.2016г. жалбоподателите са направили искане за спиране на касационното производство поради образувано наказателно производство / н.о.х.д.№1239/2016г. по описа на СГС, І наказателен състав/, срещу ищцата Д. Д. за извършено престъпление във връзка със съставянето на процесните записи на заповед, с които същата се легитимира като кредитор по предявения иск с правно основание чл.135 ал.1 от ЗЗД.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на жалбоподателката, приема следното:
Не са налице основания за спиране на производството по т.д. №807/2016г. на ВКС, ТК, І т.о., доколкото разпоредбата на чл.229 от ГПК не намира приложение в касационното производство. Правилата за касационното производство са установени в Глава двадесет и втора на ГПК, без да е предвидено приложение на правилата за производството пред първа или въззивна инстанция. Отклонение от това правило е въведено само с разпоредбата на чл.295 ал.2 от ГПК, която предвижда,че когато отменя въззивното решение, след като делото вече е било върнато за повторно разглеждане, в този случай ВКС извършва необходимите съдопроизводствени действия, като се прилагат съответно правилата за въззивното производство.
Това налага извода, че основанията за спиране на исковото производство по чл.229 от ГПК не се прилагат в производството пред касационната инстанция. Единствената предвидена възможност за спиране на касационното производство е в хипотезата на чл.292 от ГПК, която в случая не е налице.
Поради това молбата на Е. Н. Х., С. С. Х., М. С. Х. и Я. П. Г. за спиране на производството по т.д. №807/2016г. на ВКС, ТК, І т.о., на основание чл.229 ал.1 т.5 от ГПК, следва да бъде оставена без уважение.
Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение,

О П Р Е Д Е Л И

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Е. Н. Х., С. С. Х., М. С. Х. и Я. П. Г. за спиране на производството по т.д. №807/2016г. на ВКС, ТК, І т.о., на основание чл.229 ал.1 т.5 от ГПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *