Определение №121 от 40939 по гр. дело №995/995 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 121

С. 31.01.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 януари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 995/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /К./, подадена от инспектор-юрист П. Мъжлеков, против въззивното решение на Великотърновският апелативен съд, ГК, № 93 от 07.04.2011г. по в.гр.д. № 43/2011г., с което е потвърдено решението на Великотърновския окръжен съд, № 258 от 16.12.2010г. по гр.д. № 393/2010г., с което е отхвърлено искането на К. за отнемане в полза на държавата на придобито в режим на съпружеска имуществена общност от Б. И. Н. и Р. В. Н. движимо и недвижимо имущество, подробно описано в решението.
Ответниците по касация Б. И. Н. и Р. В. Н. от [населено място], Обл. В., не са изразили становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
За да отхвърли искането на К. за отнемане в полза на държавата на основание чл. 28, ал. 1 З. придобито в режим на съпружеска имуществена общност от Б. и Р. Н. движимо и недвижимо имущество, въззивният съд е приел, че не са налице всички предпоставки на закона, тъй като имуществото не е на значителна стойност съгласно § 1, т. 2 ДР на З.. Приел е, че общата стойност на имуществото е 58 542,46 лв., а не както твърди Комисията 63 242,46 лв. По спорния въпрос за стойността на застроения недвижим имот в [населено място] въззивният съд е възприел заключението на вещото лице, определило стойността на имота при площ на парцела 770 кв. м., а не 1422 кв.м.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по материалноправните въпроси „към кой момент следва да се определи стойността на придобития недвижим имот” и „кои обстоятелства имат значение за определяне на имуществото на проверяваното лице”. Прилага решение № 89 от 29.01.2010г. по гр.д. № 717/2009г. ІІІ г.о. на ВКС и решение № 87 от 29.01.2010г. ІІІ г.о. на ВКС. С първото от тях е прието, че правнорелевантна е пазарната стойност на имуществото към момента на придобиването, а с второто решение е прието, че Комисията може да включи допълнително в предмета на делото по чл. 28, ал. 1 З. недекларирано от проверяваното лице имущество.
Върховният касационен съд намира, че първият от поставените въпроси не е решен от въззивния съд в противоречие с представената съдебна практика. Съдът е приел, че общата придобивна стойност на имуществото, включително и на застроения имот в [населено място], следва да се определи по пазарната цена към датата на придобиването му. Спорният въпрос по делото е бил каква е площта на УПИ ІІІ-9 в кв. 2А в [населено място], при описание на имота в нот. акт „с площ от 1422 кв.м., с площ 770 кв. м.” /по заключението на вещото лице урегулираният имот е с площ от 770 кв.м./. В тази насока са и развитите в касационната жалба и изложението доводи – че имотът е имал двойно по-голяма площ при придобиването му. Този въпрос е фактически, а не правен. По поставеният от касатора правен въпрос относно момента на определяне на стойността на имота не е налице противоречива съдебна практика.
Вторият от формулираните от касатора въпроси „кои обстоятелства имат значение за определяне на имуществото на проверяваното лице” не е конкретен и свързан с предмета на делото, поради което не съставлява правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата вола на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Освен това по прилагането на чл. 28 З. са постановени по реда на чл. 290 ГПК няколко решения на ВКС, в част от които се съдържа отговор на поставения въпрос. Например с решение № 607 от 29.10.2010г. по гр.д. № 1116/2009г. ІV г.о. ВКС е даден отговор на въпроса „какво означава по смисъла на закона имущество, придобито от престъпна дейност и следва ли да има предположение за връзката между престъпната дейност и придобиването на имуществото или е достатъчно да не е установен законен източник”, а с решение” № 834 от 23.12.2010г. по гр.д. № 1417/2009г. ІV г.о. ВКС – на въпроса „какви са критериите за формиране на основателно предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпна дейност и следва ли стойността на имуществото да се отнася към минималната работна заплата”.
По изложените съображения ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновския апелативен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Великотърновският апелативен съд, ГК, № 93 от 07.04.2011г. по в.гр.д. № 43/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар