Определение №122 от 40611 по ч.пр. дело №77/77 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 122

София 09.03.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 23 февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело №77/2011 година

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [община], подадена от кмета П. П., срещу определението на К. окръжен съд от с.з. на 20.01.2011г. по в.гр.д. № 807/2010г., с което е спряно производството по делото до приключване с влязло в сила решение на гр.д. № 4831/2010г. на К. районен съд.
Ответникът по жалбата Д. И. Б. от[населено място] в представеното писмено възражение моли частната жалба да се остави без уважение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което временно препятства разглеждането на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, изр. първо, вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С обжалваното определение е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството по делото до приключване с влязло в сила решение на гр.д. № 4831/2010г. на К. районен съд, което е с предмет предявен от Д. И. Б. иск по чл. 74 КТ за обявяване за недействително на допълнително споразумение № 164/20.11.2008г. с работодател директора на ОП „О.”[населено място] към трудов договор № 85/30.12.2004г., сключен с кмета на Община – К.. Въззивният съд е приел, че решението по гр.д. № 4831/2010г. на К. районен съд е от значение за правилното решаване на настоящото дело.
Определението е правилно.
Производството по делото е образувано по предявени от Д. И. Б. против [община] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ. Спорен между страните по делото е въпросът кой е работодател на ищеца – [община] или О. предприятие „О.”, поради което решението по посоченото по-горе дело с предмет иск по чл. 74 КТ за обявяване за недействително на допълнително споразумение № 164/20.11.2008г. с работодател директора на ОП „О.”, е от значение за решаване на настоящото дело. Неоснователни са доводите на частния жалбоподател, че липсва идентичност на страните по двете дела, следователно не са налице предпоставките за спиране на делото. Чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК поставя като единствено изискване решението по висящото в същия или друг съд дело да е от значение за правилното решаване на спора.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на [община], подадена от кмета П. П., срещу определението на К. окръжен съд от с.з. на 20.01.2011г. по в.гр.д. № 807/2010г., с което е спряно производството по делото до приключване с влязло в сила решение на гр.д. № 4831/2010г. на К. районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар