Определение №122 от 42054 по ч.пр. дело №776/776 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 122

С. 19.02.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 776 по описа за 2015 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 изр.1, във вр. с ал.1 т.2 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена частна жалба от Е. О. И. от [населено място] против определение № 3381 от 21.11.2014г. по в.гр.д. № 2028 по описа за 2014г. на Варненски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата му за освобождаване от внасяне на адвокатско възнаграждение, присъдено с решение № 1269 от 8.09.2014г. по в.гр.д.№ 2028/14г.на В. и е прекратено производството по искането с правно основание чл.83 ал.2 от ГПК. Счита така постановения акт за неправилен, поради което желае да бъде отменен.
Срещу подадената частна жалба не е постъпил отговор от противната страна.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените в частната жалба доводи и данните по делото, я намира за неоснователна поради следното :
Е. О. И. след постановяване от съда на окончателното решение № 1269 от 8.09.2014г. по в.гр.д.№ 2028/14г. на В., допълнен с определение № 3089 от 24.10.2014г., с което е осъден да заплати 400лв. разноски, е подал молба с правно основание чл.83 ал.2 от ГПК, съдържаща искане да бъде освободен от заплащането на последните.
Това искане е оставено без разглеждане с обжалваното определение № 3381 от 21.11.2014г., като са посочени две основания за това : първо – искането по чл.83 ал.2 от ГПК може да се прави преди, а не след постановяване на окончателния акт по делото /целта му е липсата на средства да не възпрепятства упражняването на процесуални права и се обезсмисля института,ако процесуалния ред за осъществяването на правата е изчерпан/, второ – защото цитираната норма не дава възможност за освобождаване от заплащане на адвокатско възнаграждение, а само от такси и разноски по производството.
Съдържащите се в частната жалба възражения на жалбоподателя са две: 1. В закона не е предвиден срок за подаване на молба по чл.83 ал.2 от ГПК, поради което не е възможна преклузия и 2. Уредбата на адвокатските възнаграждения е в глава „Присъждане на разноски” от Раздел ІІ на глава осма на ГПК „Държавни такси и разноски”, поради което нормата на чл.83 ал.2 от ГПК е приложима за тях.
Настоящият съдебен състав намира постановения акт за правилен, а възраженията на жалбоподателя за неоснователни поради следните съображения :
Липсата на предвиден в чл.83 ал.2 от ГПК срок за подаване на отправяне към съда на искане за освобождаване от заплащане на такси и разноски по производството, не означава възможност това да се прави безсрочно. За искането следва да е налице правен интерес, а при приключило производство с окончателен, влязъл в сила акт, е ясно че такъв правен интерес не съществува.
Разноските по смисъла на Раздел ІІ, глава осма на ГПК са направените от страните разходи по водене на делото, които са държавни такси и разходи за производството/ чл. 71 ал. 1 ГПК/. Разноските за правна защита са разходи за производството и включват възнаграждението за един адвокат – чл. 78 ал. 1 ГПК/вж. т.3 от ТР № 6 от 6.11.2013г. по т.д.№ 6/12г. на ОСГТК на ВКС/. Когато заплатените от страната разноски, които подлежат на възмездяване са присъдени /какъвто е настоящия случай/, предвидения законов ред за оспорване не е по чл.83 ал.2 от ГПК, а по чл.248 от ГПК.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА определение № 3381 от 21.11.2014г. по в.гр.д. № 2028 по описа за 2014г. на Варненски окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П. :
ЧЛЕНОВЕ : 1.
2.

Решение №519 от по гр. дело №191/191 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                                                      № 519                                           София 12.05.2010г.                                            В ИМЕТО НА НАРОДА  ВЪРХОВНИЯТ  КАСАЦИОНЕН  СЪД, ГК ,ІV г.о.в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed