Определение №1238 от 40865 по гр. дело №769/769 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1238

С. 18.11.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 769/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. С. С. в качеството й на майка и законна представителка на малолетната Д. Д. С. от [населено място], подадена от пълномощниците й адв. Р. Р. и адв. М. М., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ-а гр. отд., от 29.12.2010г. по в.гр.д. № 4402/2009г., с което е оставено в сила решението на Софийски районен съд, 79 с-в, от 13.01.2009г. по гр.д. № 13022/2007г., с което е отхвърлен предявеният от Д. Д. С. срещу Н. Д. С. иск за установяване, че ищцата е законен наследник на Д. Д. С., починал на 23.09.2006г.
Ответникът по касация Н. Д. С. в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е потвърдил първоинстанционното решение с което е отхвърлен предявеният от Д. Д. С. срещу Н. Д. С. иск за установяване, че ищцата е законен наследник на Д. Д. С. по съображения, че при липса на решение за осиновяване на детето Д. от починалия Д. С. не може да се приеме, че между него и ищцата са възникнали правоотношения на осиновител-осиновен, а оттук и право на наследяване. Последиците на осиновяването настъпват с влизане в сила на решението за допускането му. Недопустимо е разширително тълкуване на разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за наследството /ЗН/, тъй като тя създава изключение от общите правила. Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗН децата на починалия наследяват по равни части, а ал. 2 предвижда, че като деца на наследодателя се смятат и осиновените от него. В случая не е налице нито една от посочените хипотези, поради което искът е неоснователен.
Жалбоподателката моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради значението за точното прилагане на закона на материалноправния въпрос допустимо ли е приложението на разпоредбата на чл. 2, ал. 1 ЗН спрямо дете, по отношение на което кандидат – осиновителят е извършил всички правни и фактически действия за пълното му осиновяване, но е починал внезапно преди произнасянето на съда, допуснал поисканото от починалия осиновяване по отношение на съпругата.
Върховният касационен съд намира, че поставеният въпрос е включен в предмета на делото и е от значение за решаването му, но не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, тъй като въззивният съд е приложил разпоредбата на чл. 2, ал. 1 ЗН в точния й смисъл и не са налице предпоставките, визирани в т. 4 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС за промяна на тази практика. Уредената в чл. 2, ал. 1, б. „а” от Закона за наследството /ЗН/ фикция, че заченатият при откриването на наследството има право да наследява по закон или по завещание, ако е роден способен да живее, не може да се приложи по аналогия на закона към настоящия случай, тъй като изключителни правни норми не се прилагат по аналогия.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд. На ответникът по касация следва да се присъдят разноските по делото в размер на 500 лв.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ІІ-а гр. отд., от 29.12.2010г. по в.гр.д. № 4402/2009г.
ОСЪЖДА С. С. С. от [населено място] да заплати на Н. Д. С. от същия град сумата 500 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар