Определение №1238 от по гр. дело №787/787 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N 1238
 
София,  14.10.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети октомври………………………
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                              Членове:   ЕМИЛ ТОМОВ                                                            
                                                                                           ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при секретаря……………………..……………………………………………………………….. в присъствието на проку ………….….………………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА…………………………..
гр.дело N 787/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
И. Й. Ж. от с. Г., област Видинска, чрез пълномощника си адв. П. П. АК-Видин, е подала касационна жалба срещу решение № 39 от 5.02.2009 година по гр.д. N 16/2009 година на Видинския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 95 от 3.11.2008г. по гр.д. № 94/2008г. на Видинския районен съд и касаторката е осъдена да заплати на „В” А. – София, сумата 1483, 44 лева, съставляваща обезщетение за причинени вреди от липси на стоково-материални ценности, ведно със законната лихва – иск с превно основание чл.207, ал.1, т.2 КТ.
Ответницикът „В” А. – София оспорва касационната жалба. Счита, че не са налице предпоставки за допускане на обжалването, тъй като нито са формулирани материалноправни и процесуалноправни въпроси, по които съдът да се произнесе, нито са развити мотиви коя от хипотезите на чл.280, ал.1 ГПК касаторката има предвид и как обосновава искането си за допускане на обжалването.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е от легитимирано лице срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, поради следното:
Към касационната жалба не е приложено изложение за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК. Не са формулирани въпросите, които следва да се обсъдят в контекста на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1, 2 и 3 ГПК, нито е обосновано наличието на някоя от хипотезите по текста. В касационната жалба се съдържат съображения за неправилност на решението поради материалната му и процесуална незаконосъобразност и необоснованост- касационни основания по чл.281, ал.1, т.3 ГПК. За да се стигне до обсъждане по съществото на правния спор, обаче, трябва да се преодолеят изискванията за допускане на касационното обжалване. Доколкото към касационната жалба са приложени две съдебни решения на въззивни съдилища, може да се приеме, че е налице искане за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК. Само едното от тях, обаче, има данни да е влязло в сила, поради необжалваемостта му. По делото не се поддържа и обосновава липса на съдебна практика по някой въпрос или необходимост от преодоляването й, тъй като е неправилна и следва да бъде доразвита в поддържана от касатора насока. По съществото на спора се изразява недоволство от приетото в инстанционното производство, че ищцата, като управител на склад, е имала качеството на материално-отговорно лице по смисъла на чл.207, ал.1, т.2 КТ, че извършената ревизия е установила липса на дизелово гориво, както и че на нея е възложено с трудовия договор организирането и контролирането на стоково-материалните ценности, оформянено на документите при доставка и експедиция и стриктно водене на счетоводната документация. Следва да се има предвид и това, че ВКС е последователен в разбирането си, че при материално-отговорните лица се проявява една от най-важните характеристики на трудово-правната връзка – отношението на доверие, които трябва да съществува между работник или служител и работодател. Затова и при липсите на отчетници законодателят е установил пълна имуществена отговорност, въвел е презумция за причиняването й от отчетника, а от тук и презумпция за вина. По силата на закона доказателствената тежест е възложена на отчетника и той трябва да опровергае наличието на елементите от състава на правната норма, от която произтича основанието за отговорността му.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 39 от 5.02.2009 година по гр.д. N 16/2009 година на Видинския окръжен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар