Определение №1242 от 41975 по гр. дело №3896/3896 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 1242

С. 02.12.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова
Майя Русева

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 3896/2014 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма], подадена от процесуалния представител юрисконсулт А. Д. А., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, АО, ІІІ-Г с-в, от 10.02.2014г. по в.гр.д. № 10090/2013г., с което е отменено решението на Софийски районен съд, 78 с-в, от 06.12.2012г. по гр.д. № 40163/2012г., и вместо него с въззивното решение са уважени предявените от Р. А. Н. против [фирма] искове по чл. 74 КТ /за обявяване за недействителна на клаузата в допълнително споразумение от 15.03.2012г. към трудовия договор, предвиждаща 6 месечен срок за изпитване/ и по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация Р. А. Н. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Р. А. Н. против [фирма] искове по чл. 74 КТ и по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ, въззивният съд е приел, че длъжностите ”юрисконсулт” и в двете структурни единици на дружеството са с идентични трудовите функции и задължения. Идентични са и изискванията за заемане на длъжността. Видно от длъжностните характеристики длъжността, която ищцата е изпълнявала в продължение на 6 години – юрисконсулт в сектор „Съдебни процедури”, включва значително по-широк кръг задължения и отговорности, свързани с цялостната дейност в [фирма], в сравнение с новата длъжност юрисконсулт в отдел „Договорни взаимоотношения с клиенти”. Трудовите функции на новата длъжност са несъществено различни от тези на предходната длъжност, поради което уговорката за срок за изпитване противоречи на разпоредбата на чл. 70, ал. 5 КТ и следва да се обяви за недействителна, а извършеното от работодателя прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 71, ал. 1 КТ да се отмени като незаконосъобразно.
Жалбоподателят [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса „Налице ли е в процесния случай съществено изменение на трудовата функция за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Договорни взаимоотношения с клиенти”, съпоставена с длъжността „юрисконсулт” в сектор „Съдебни процедури”. Изложени са съображения за материална незаконосъобразност и необоснованост на изводите на съда по поставения въпрос.
ВКС намира, че поставеният въпрос не е правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, а фактически въпрос, отговор на който може да се даде след анализ на доказателствата по делото. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения въззивното решение не следва да се допусне до касационно обжалване.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, АО, ІІІ-Г с-в, от 10.02.2014г. по в.гр.д. № 10090/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар