Определение №125 от 43570 по тър. дело №2914/2914 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 125
гр. София, 15.04.2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на петнадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 2914/2017 година

Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 14314/17.08.2017 г. на „Строителна механизация ДБ” ЕООД и „Дядо Б.” ЕООД срещу решение № 1135 от 18.05.2017 г., постановено по т. д. № 5243/2016 г. на Софийски апелативен съд.
В отговора по чл.287, ал.1 ГПК ответникът по касация „Лизинг Финанс” ЕАД е направил възражение за недопустимост на касационната жалба. Възражението е обосновано с твърдения, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния срок по чл.283 ГПК на 12.07.2017 г. и че датата 10.07.2017 г. в пощенското клеймо върху плика, с който жалбата е изпратена по пощата, е подправена чрез манипулиране на клеймото.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, за да се произнесе относно спазването на срока по чл.283 ГПК, взе предвид следното :
Постановеното от Софийски апелативен съд въззивно решение № 1135 от 18.05.2017 г. по т. д. № 5243/2016 г. е връчено на ответниците – жалбоподатели „Строителна механизация ДБ” ЕООД и „Дядо Б.” ЕООД на 12.06.2017 г. чрез процесуалния им представител по делото адв. А. С.. Съгласно чл.283 ГПК, от датата на връчване е започнал да тече преклузивният едномесечен срок за подаване на касационна жалба срещу решението. Броен по правилото на чл.60, ал.3 ГПК, срокът е изтекъл на 12.07.2017 г. (сряда – присъствен ден).
С молба вх. № 10693/11.08.2017 г. ищецът „Лизинг – Финанс” ЕАД е поискал от първоинстанционния Софийски градски съд издаване на изпълнителен лист за присъдените с решенията на първата и на въззивната инстанции разноски. След като е констатирал, че до 14.08.2017 г. по делото няма постъпила касационна жалба и срокът по чл.283 ГПК е изтекъл, съдът е разпоредил да се издаде изпълнителен лист. По искане на ищеца съдът е издал и заверени преписи от решенията, като върху решението по т. д. № 5243/2016 г. на Софийски апелативен съд е поставен щемпел за влизането му в сила на датата 12.07.2017 г.
На 17.08.2017 г. в регистратурата на Софийски апелативен съд е постъпила касационна жалба от „Строителна механизация ДБ” ЕООД и „Дядо Б.” ЕООД срещу решението по т. д. № 5243/2016 г. Жалбата е заведена с вх. № 14314/17.08.2017 г. като е отбелязано, че е получена по пощата. Пощенският плик, с който е получена жалбата, е приложен на л.25 от делото и от него е видно, че върху лицевата му част са положени три пощенски клейма – две с дата 10.08.2017 г. и едно с дата 16.08.2017 г., а върху обратната страна няма пощенско клеймо.
За доказване на твърдението, че пощенското клеймо, в което е отразена дата на изпращане на жалбата по пощата 10.07.2017 г., е манипулирано, ответникът по касация е ангажирал писмени доказателства и съдебна експертиза.
От писма изх. № 153-00-368/21.11.2017 г. и изх. № 11-01-15/09.01.2018 г. на „Български пощи” ЕАД се установява, че пощенският плик, с който касационната жалба е приета в регистратурата на Софийски градски съд, е на непрепоръчана пратка и с оглед съществуващите правила за организация на работата в „Български пощи” ЕАД движението на пратката не може да бъде проследено; Непрепоръчани пощенски пратки, пуснати в обществените пощенски кутии на територията на [населено място], се обработват в ПС София 134 и Г. при СЦПС. В отговор на отправено от състава на ВКС питане административният ръководител на Софийски апелативен съд е потвърдил, че съгласно сключен договор с „Български пощи” ЕАД, адресираните до съда пощенски пратки се приемат чрез пощенска станция СЦПС – Г. и се доставят в Съдебната палата ежедневно.
Според изпратената от „Български пощи” ЕАД Инструкция за организация на пощенските услуги, предоставяни от „Български пощи” ЕАД, утвърдена на 24.01.2011 г., непрепоръчаните пратки се подават в пощенски кутии или на предназначените за това места (чл.89); Постъпилите в пощенската експедиция непрепоръчани пратки се проверяват от пощенските служители за правилното им таксуване и адресиране, след което се обработват и клеймоват, а след това се експедират до местоназначението им (чл.106 вр. чл.115); Пощенските станции използват датни клейма и служебни печати, изработени в съответствие с утвърдени графични модели; ТП/РУ на „Български пощи” ЕАД поддържат регистър на утвърдени типови отпечатъци на използваните служебни печати (чл.53, чл.54 и чл.55); Изходящите пратки се клеймоват на лицевата страна, а входящите – на гърба, като ако при клеймоването отпечатъкът е неясен, на празното поле на адресната страна се поставя втори отпечатък от датното клеймо (чл.56); Отпечатъци от всички датни клейма, които се употребяват в ПС, се полагат и заверяват с подпис от поставилия ги служител в специални контролни книги (чл.58).
По делото е назначена експертиза за техническо изследване на документ, извършена от вещо лице С. Ч.. От заключението на експертизата се установява, че отпечатъците от кръгли пощенски клейма с дата 10.07.2017 г., положени върху пощенския плик към касационната жалба, не съответстват на нито едно от датните клейма, използвани в ПС 134 – София и Г. при СЦПС на „Български пощи” ЕАД (където се обработват пуснатите в пощенски кутии на територията на [населено място] непрепоръчани пощенски пратки), с които са нанесени отпечатъците – сравнителни образци в Регистър на пощенските клейма на „Български пощи” ЕАД; Отпечатъкът от кръгло пощенско клеймо с дата 16.08.2017 г., положен върху същия пощенски плик, е изпълнен с печат – клеймо „3”, с който е нанесен отпечатък – образец на използвано в ПС 134 пощенско клеймо. В съобразителната част на заключението вещото лице е отбелязало, че отпечатъците от пощенски клейма с дата 10.08.2017 г. са с много лошо качество и силно нечетливи, със слабо изразено визуално различие по отношение на нюанс и наситеност в оцветяването на тампонното масло, като не трябва да се изключва възможността различието да се дължи на влияние на външни фактори. Заключението не е оспорено от страните и се възприема от съда като обективно и обосновано.
След анализ на събраните доказателства съставът на ВКС намира, че възражението на ответника по касация за подаване на касационната жалба след датата 12.07.2017 г., когато е изтекъл преклузивният едномесечен срок по чл.283 ГПК за обжалване на въззивното решение, е основателно. За да счете жалбата за просрочена, съдебният състав съобразява обстоятелствата, че срокът за обжалване е изтекъл на 12.07.2017 г., а жалбата е постъпила в съда на 17.08.2017 г.; че за разлика от клеймото, което според касаторите отразява датата на получаване на жалбата в обслужващата Софийски апелативен съд пощенска станция – 16.08.2017 г., отпечатъците от пощенски клейма с дата на изпращане на жалбата по пощата 10.07.2017 г. са нечетливи и не съответстват на нито едно от клеймата, използвани в двете пощенски станции на „Български пощи” ЕАД, където се обработват пуснатите в пощенски кутии на територията на [населено място] непрепоръчани пощенски пратки; че в противоречие с правилата на цитираната инструкция на „Български пощи” ЕАД датните клейма за изпращане и получаване на пощенската пратка са поставени върху лицевата страна на пощенския плик, вместо клеймото за получаване да е върху гърба на плика. Преценени в съвкупност и по вътрешно убеждение, посочените обстоятелства позволяват да се направи категоричен извод, че пощенското клеймо с дата 10.07.2017 г. е манипулирано (подправено), както твърди ответникът по касация, и не удостоверява действителната дата на подаване на касационната жалба по пощата. При липса на ангажирани от касаторите доказателства, опровергаващи заключението на експертизата и обсъдените по-горе доказателства, единствената сигурна дата на подаване на жалбата е датата 17.08.2017 г., на която жалбата е постъпила в регистратурата на Софийски апелативен съд.
По изложените съображения касационната жалба е недопустима като подадена извън срока по чл.283 ГПК и образуваното по повод на нея производство по т. д. № 2914/2017 г. пред ВКС следва да бъде прекратено.
С оглед изхода на производството и по аргумент от чл.78, ал.4 ГПК касаторите следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника по касация направените пред ВКС разноски за експертиза в размер на сумата 400 лв.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 2914/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, поради недопустимост на подадената от „Строителна механизация ДБ” ЕООД и „Дядо Б.” ЕООД касационна жалба вх. № 14314/17.08.2017 г. срещу решение № 1135 от 18.05.2017 г. по т. д. № 5243/2016 г. на Софийски апелативен съд.

ОСЪЖДА „Строителна механизация ДБ” ЕООД с ЕИК[ЕИК] и „Дядо Б.” ЕООД с ЕИК[ЕИК] да заплатят на „Лизинг Финанс” ЕАД с ЕИК[ЕИК] сумата 400 лв. – разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest