Определение №1253 от 41221 по гр. дело №614/614 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1253

С. 08.11.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 614/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. „Съзнание-93” [населено място], [община], подадена от пълномощника адв. С. М., срещу въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд от 27.03.2012г. по в.гр.д. № 129/2012г., с което е отменено решението на Кюстендилския районен съд, № 825 от 16.12.2011г. по гр.д. № 1081/2011г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от В. С. М. против П. „Съзнание-93” иск с правно основание чл. 128 КТ за сумата 10234,31 лв., и с въззивното решение искът е уважен в посочения размер.
Ответницата по касация В. С. М. в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи иска на В. С. М. за присъждане на неизплатено трудово възнаграждение за периода от 27.04.2008г. до 15.05.2010г. въззивният съд е приел, че претенцията е доказана по размер от заключението на вещото лице, а същевременно липсват надлежни доказателства за извършено плащане на трудовото възнаграждение. Работодателят е длъжен в установените срокове да плаща на работниците и служителите уговореното трудово възнаграждение по начина, указан в чл. 270, ал. 3 КТ. Доказателствената тежест за изпълнение на това задължение е на работодателя и става чрез представяне на оригинален или производен писмен документ, евентуално с помощта на експертиза. Неспазването на изискванията на Закона за счетоводството е извън предмета на спора.
К. П. „Съзнание-93” моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради липса на съдебна практика по въпроса каква е доказателствената сила на счетоводни документи, в случая ведомостите за заплати, които не са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и може ли на основата на тези нередовни документи и липса на други, изискуеми съгласно чл. 270, ал. 3 КТ, да се приеме, че трудовото възнаграждение не е изплащано.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване по поставения въпрос поради следното:
По въпроса за доказателствената сила на счетоводни документи ВКС е постановил по реда на чл. 290 ГПК решение № 2/20.01.2011г. по гр.д. № 478/2010г. ІІІ г.о. ВКС и решение № 218/5.07.2011г. по гр.д. № 775/2010г. ІІІ г.о. ВКС/, с които е прието, че доказателствената сила на счетоводните книги не е равнозначна на материалната доказателствена сила на официалните свидетелстващи документи. Счетоводните книги са частни свидетелстващи документи, чиято формална доказателствена сила се отнася единствено до факта на писменото изявление и неговото авторство, но не обхваща други данни, за които документът свидетелства. Доказателствената сила на счетоводните книги следва да се преценява с оглед всички обстоятелства по делото – чл. 182 ГПК.
В случая обаче този въпрос не е от значение за решаването на делото, тъй като задължението за плащане на трудово възнаграждение е установено въз основа на сключения между страните трудов договор и допълнителни споразумения към него. Доказването на плащане е в тежест на ответника /касатор/. Пропуските при воденето на ведомостта не биха обосновали извод за плащане на трудовото възнаграждение.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд. Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилския окръжен съд от 27.03.2012г. по в.гр.д. № 129/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар