Определение №1256 от 41221 по гр. дело №645/645 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1256
С. 08.11.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 645/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Ч. „Съгласие” [населено място], [община], Област В., приподписана от пълномощника адв. Б. Т., срещу въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 98 от 01.03.2012г. по в.гр.д. № 25/2012г., с което е отменено решението на Районен съд [населено място], № 253 от 05.12.2011г. по гр.д. № 739/2011г., с което са отхвърлени предявените от П. К. К. против Ч. „Съгласие” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ, и с въззивното решение исковете са уважени.
Ответникът по касация П. К. К. в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от П. К. К. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ въззивният съд е приел, че ответната кооперация не е доказала намаляване на обема на работата си, което прави уволнението незаконосъобразно. Приел е, че събраните в тази връзка доказателства са неясни и противоречиви. Въз основа на заключението на вещо лице е приел, че към м. октомври 2011г. кооперацията има приходи за 592 000 лв. Спадът на приходите в сравнение с 2010г. обаче не се е отразил на персонала на кооперацията. Числеността на щата се е увеличил въпреки твърдяното намаляване на обема на работата и дори липсата на каквато и да е дейност. Към 1.05.2011г. в щатното разписание е имало 13 длъжности, към 01.06.2011г. те са били 18, а към 01.09.2011г. – 14. Освен това заключението на вещото лице не съдържа данни за приходите на кооперацията за 2011г. към момента на уволнението /11.07.2011г./, а за по-късен момент. На следващо място съдът е приел, че не е извършен и подбор съгласно чл. 329 КТ с изпълняващите длъжността „пазач” и лицето, поело по съвместителство да изпълнява длъжността на ищеца.
К. Ч. „Съгласие” моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на материалноправните въпроси: задължителен ли е подборът когато се уволнява поради намаляване на обема на работата работник, заемащ единствената щатна бройка за длъжността; следва ли да се намали щатната численост на персонала при намаляване на обема на работата. Представя съдебна практика по прилагането на чл. 329, ал. 1 КТ и две решения по прилагането на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ – решение № 982/1995г. по гр.д. № 735/94г. ІІІ г.о. ВКС и решение № 21/2010г. по гр.д. № 5101/2008г. І г.о. ВКС. С първото от посочените решения е прието, че при намаляване на обема на работата в дадено предприятие или учреждение е налице съкращаване на длъжностите не само когато се съкращава техния брой, но и тогава, когато броят на длъжностите остава един и същ, но някои длъжности се трансформират. С второто решение е прието, че намаляването на обема на работата и съкращаването на щата са съвместими основания и могат да се използват кумулативно от работодателя, но не е необходимо едновременно да са налице и двете основания, т.е. при намаляване на обема на работата работодателят да изготви и по-малък щат.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси поради следното:
В. съд е уважил исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ по съображения, че не е установено намаляване на обема на работата предвид данните за приходите на кооперацията и увеличаване числеността на персонала към момента на уволнението в сравнение с предходния период, въпреки твърдяното намаляване на работата. Тези изводи не са равнозначни на приетото в приложеното решение, че при намаляване на обема на работата работодателят не е длъжен да изготви и по-малък щат. Действително работодателят може да не намалява числеността на персонала, а да извърши уволнения съобразно намаления обем на работа. В случая обаче е налице увеличаване на щатната численост, което въззивният съд е оценил наред с други доказателства като обстоятелство, което не само, че не установява твърдяното основание за уволнение, но създава съмнение, че то се е осъществило.
По изложените съображения ВКС намира, че не е налице твърдяното противоречие в съдебната практика.
Що се отнася до другия въпрос относно задължението за подбор по чл. 329, ал. 1 КТ, същият не е от значение за решаването на делото, тъй като при липса на основание за уволнение не е необходимо да се изследва въпросът за подбора. Въпросът за подбора стои когато е осъществено някое от посочените в чл. 329, ал. 1 КТ основания за уволнение.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Врачанския окръжен съд. Ответникът е направил искане за присъждане на разноски по делото, но не е представил доказателства за направени разноски, поради което такива не се присъждат.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 98 от 01.03.2012г. по в.гр.д. № 25/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар