Определение №126 от 40051 по гр. дело №1000/1000 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

            Р Е Ш Е Н И Е
                                  
                                      № 126
 
                             София,26.08.2009 год.
 
                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА
 
           Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:
 
                       Председател: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
                                                       Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
                                                                                        ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
 
             като разгледа докладваното от съдия Генчева гр.д.№131 по описа за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл.247 от ГПК
Образувано е по молба на Й. С. И. от гр. С. за отстраняване на очевидна фактическа грешка в решението по настоящото дело, изразяваща се в погрешно изписване на името му в мотивите на решението.
Ответниците в производството не вземат становище по молбата.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, счита молбата за основателна.
На страница първа от решение №164 от 18.02.2009г. по гр.д. №131/08г. на ВКС, І ГО е посочено, че ответникът Й. С. Й. оспорва жалбата. Допусната е техническа грешка при изписване на името на ответника, като истинското име е Й. С. И. Тази грешка следва да бъде отстранена по реда на чл.247 от ГПК, поради което съдът
Р Е Ш И :
 
ДОПУСКА на основание чл.247 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка в решение №164 от 18.02.2009г. по гр.д. №131/08г. на ВКС, І ГО, както следва: на страница първа, абзац четвърти от мотивите на решението, вместо Й. С. Й. да се чете Й. С. И.
Решението не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар