Определение №126 от 41417 по гр. дело №1214/1214 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 126

С. 23.05.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 май две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1214/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
С молба от 22.03.2013г. жалбоподателката П. Р. П. от [населено място] чрез пълномощника си адв. Е. Й. моли да се измени определението на Върховния касационен съд, ІІІ г.о. № 318 от 15.03.2013г. по настоящото дело № 1214/2012г., постановено в производство по чл. 288 ГПК, в частта за разноските, като присъдените на ответника по жалбата К. Р. Е. разноски в размер на 3 700 лв. се намалят на основание чл. 78, ал. 5 ГПК поради прекомерност.
Ответникът К. Р. Е., гражданин на Великобритания, в подадения от пълномощника му адв. Б. В. Д. отговор моли искането да се остави без уважение, но при евентуално намаляване разноските да са не по-малко от 2281,05 лв., която сума съставлява трикратният размер на минималното адвокатско възнаграждение.
Молбата е постъпила в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Тъй като производството по чл. 288 ГПК се провежда в закрито съдебно заседание и препис от отговора на ответника по жалбата не се изпраща на жалбоподателя, настоящият състав на ВКС намира, че искането за намаляване на разноските по делото поради прекомерност в този случай може да бъде направено в производство по чл. 248 ГПК.
Молбата е частично основателна.
Определено съгласно чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение, на база цената на иска /16 859,32 лв./, минималният размер на адвокатското възнаграждение е 787,20 лв. Определено на база обжалваемия интерес, включващ присъдената сума и разноските по делото, така както го е изчислил ответникът по молбата, минималният размер на адвокатското възнаграждение е 760,35 лв. Като съобрази, че производството по чл. 288 ГПК се развива в закрито съдебно заседание и адвокатската защита не включва явяване на пълномощника пред съда, конкретната фактическа и правна сложност на делото и обстоятелството, че защитата на гражданина на Великобритания изисква и допълнителна езикова квалификация или ползване на преводач, настоящият състав на ВКС намира, че заплатеното възнаграждение от 3700 лв. е прекомерно, но следва да се намали не до минималния размер по Наредба № 1/2004г., а на 1700 лв. Съдът не възприема доводите на ответника, основани на разпоредбата на § 2 от посочената Наредба, съгласно която адвокатското възнаграждение не може да бъде намалено под трикратния размер на възнагражденията по тази Наредба. ВКС трайно приема, че при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност по реда на чл. 78, ал. 5 ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в § 2 от Наредба № 1/2004г. ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер – определение № 335/06.07.2011г. по ч.гр.д. № 479/2010г. І г.о. ВКС, определение № 269/04.05.2011г. по ч.гр.д. № 155/2011г. ІV г.о. ВКС, определение № 74/07.02.2011г. по ч.гр.д. № 46/2011г. ІV г.о. ВКС.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ определение № 318 от 15.03.2013г. по гр.д. № 1214/2012г. на Върховния касационен съд, ІІІ г. о. в частта за разноските, като НАМАЛЯВА на основание чл. 78, ал. 5 ГПК поради прекомерност присъдените на К. Р. Е. разноски по делото от 3 700 лв. на 1700 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар