Определение №126 от 42891 по ч.пр. дело №319/319 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 126

[населено място], 05.06.2017 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – Председател на второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 5138/26.05.2017 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод постъпила молба за отмяна, подадена от [фирма], с адрес: [населено място], [улица], с вх. № 1651/22.03.2017 г., срещу Решение № 1727 от 10.08.2016 г. по т.д. № 4831/2015 г. на Апелативен съд – София
При проверка редовността на постъпилата молба за отмяна се установи, че не е представено пълномощно за осъществяване на процесуално представителство в извънинстанционното производство по отмяна на влезли в сила съдебни решения пред ВКС, по отношение на процесуалния представител на [фирма] – адв. П. В. П..

Това налага преписката да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираната нередовност.

По горните съображения, Председателят на ІІ т. о. на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 5138/26.05.2017 г. на Апелативен съд – София за отстраняване на допуснатата нередовност, с оглед дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Оценете статията

Вашият коментар