Определение №126 от 43297 по гр. дело №4693/4693 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 126
гр.София, 16.07.2018 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в закритото заседание на тринадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав докладчика по делото съдия Геника Михайлова, разгледа гр.д. № 4693 по описа за 2017 г.

Касаторът Столична община обжалва определение № 483/ 18.06.2018 г. по настоящото дело в частта, с която тричленният състав на Върховния касационен съд не е допуснал касационното обжалване на решение № 1887/ 22.03.2017 г. по гр.д. № 15 344/ 2016 г. на Софийски градски съд в осъдителната част за сумата 10 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди, присъдени по иска с правна квалификация чл. 49 ЗЗД на Д. П. С. срещу Столична община.
Частната жалба с недопустим предмет. Съображенията са следните:
Съгласно чл. 274, ал. 1, вр. ал. 2, изр. 2 ГПК, на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд подлежат определенията, с които състав на ВКС е преградил по-нататъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона. С обжалваната част от определението, постановено по реда на чл. 288 ГПК, тричленният състав не е преградил по-нататъшното развитие на делото, а е осъществил условието, при което е влязло в сила въззивното решение в тази осъдителна част (арг. от чл. 296, т. 3 ГПК). Законът не предвижда инстанционен контрол на определението по чл. 288 ГПК в частта, с която Върховният касационен съд се произнася по същество във фазата по селекция на касационната жалба. Изложеното изключва всяка хипотеза по чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК, а недопустимата частна жалба подлежи на връщане.
При тези мотиви, докладчикът
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частната жалба на Столична община вх. № 6657/ 07.07.2018 г. срещу определение № 483/ 18.06.2018 г. по гр.д. № 4693/ 2017 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение в частта, с която не е било допуснато касационното обжалване на решение № 1887/ 22.03.2017 г. по гр.д. № 15 344/ 2016 г на Софийски градски съд за присъдената сума от 10 000 лв.
Разпореждането може да се обжалва от Столична община пред друг състав на Върховен касационен съд с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването на преписа.
СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.