Определение №1268 от по ч.пр. дело №291/291 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О   П    Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е
 
№ 1268
 
София,  20.10.2009 год.
 
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК,   ІІІ г.о.    в закрито заседание на седми октомври, две хиляди и девета година в състав:
 
Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Любка Богданова
                   Светла Димитрова
 
при секретаря                                                          и в присъствието на  прокурора                                                  като изслуша докладваното  от съдията                  Богданова          гр.д. № 1081     по описа  за 2009 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. П. И. от гр. С., подадена от пълномощника й адв. М. К. срещу въззивно решение № 82 от 24.04.2009 год. по гр.д. № 81/2009 год. на Хасковски окръжен съд, с което е потвърдено решението на Хасковския районен съд от 6.01.2009 г. по гр.д. № 1197/2008 г., с което е отхвърлен предявеният от М. П. И. срещу Т. С. А. иск за заплащане на сумата 2 777 лв., представляваща обезщетение за неоснователно ползване на апартамент от 60 кв.м., находящ се в гр. Х., бул. “., бл.116, ап. № 29, ет. VІІ, за периода 1.06.2006 г. до 20.02.2008 г., на осн. чл.236, ал.2 ЗЗД вр. чл.59 ЗЗД. За да потвърди решението на първата инстанция въззивният съд е приел, че сключения между страните договор за наем за процесния апартамент е бил прекратен от ищцата на 30.05.2006 г., поради неизпълнение на задълженията по него от страна на ответницата, че за периода 1.06.2006 г. до 20.02.2008 г. не е установено последната да е ползвала същия въпреки противопоставянето на ищцата. Приел е, че намиращите се в апартамента движими вещи собственост на ответницата не били от такова естество, че да попречат на отдаването му под наем, респективно на ползването му от ищцата.
Ответникът по касационната жалба Т. С. А. не е подала писмен отговор.
Върховният касационен съд, ІІІ г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд и е процесуално допустима.
В изложение за допускане на касационно обжалване жалбоподателят сочи, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос, който е решен в противоречие с представеното по делото решение от 12.07.2007 г. па гр.д. № 989/2006 г. на ВКС, І г.о. – основание за допускане на касационното обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
Поставеният материалноправен въпрос от значение за изхода на спора е: наемателят дължи ли на наемодателя обезщетение за ползата от която е бил лишен, ако след прекратяване на договора за наем продължи ползването на имота, изразяващо се в съхранение на негови лични вещи, въпреки противопоставянето на наемодателя. Този въпрос според жалбоподателят е разрешен от въззивния съд в противоречие с представена съдебна практика – решение № 751 от 28.09.2001 г. по гр.д. № 132/2001 г. на ВКС, ІІ г.о. В посоченото решение е прието, че имотът е ползван от наемателя за периода след прекратяване на договора за наем до въвода във владение, по индиция, че в него е имало вещи на наемателя. В двата случая при въвода във владение на наемодателите в имотите, предмет на прекратен договор за наем, са намерени вещи на наемателя. В настоящото решение е прието, че съхранението на вещи на ответницата в жилището не препятствало ползването му от страна на наемодателя, тъй като били оставени ненужни на наемателката вещи, които при въвода били изхвърлени, а в приложеното решение, че имотът е ползван от наемателя, по индиция, че в него е имало вещи на наемателя. Поради това е налице основанието на чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК за допускане на касационно обжалване на решението.
Жалбоподателят следва да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на сумата 55.54 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 82 от 24.04.2009 год. по гр.д. № 81/2009 год. на Хасковски окръжен съд, по касационната жалба на М. П. И..
Указва на М. П. И. в едноседмичен срок от съобщението да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на касационната жалба, в размер на сумата 55.54 лв.
След внасяне на държавната такса делото да се докладва на председателя на трето гражданско отделение за насрочване.
Определението не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
 
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар